Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на ОПУ - Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове

20.11.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16 ал. 2 и чл. 19 ал. 1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3157/23 от заседание, проведено на 30.10.2023 г.

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на АПИ - Областно пътно управление Велико Търново, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане, зимно поддържане (ТРП) на републиканската пътна мрежа (РПМ), както следва:

1. РПС - гр. Велико Търново, ул. ”Никола Габровски” № 82 , поземлен имот с идентификатор 10447.502.222, актуван с АПДС № 4557/29.07.2015 г.

1.а) Сграда с идентификатор 10447.502.222.6  със ЗП 51 м²;

Първоначална наемна цена на Сграда с идентификатор 10447.502.222.6 със ЗП 51 м²., построена в поземлен имот с идентификатор 10447.502.222 , с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 80 е определена в размер на 160,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

1.б) Сграда с идентификатор 10447.502.222.7 – бар, столова със ЗП 63 м².

1.в) част от ПИ с идентификатор 10447.502.222  (дворно място) с площ 300 м²

Първоначална наемна цена на Сграда с идентификатор 10447.502.222.7 – бар, столова със ЗП 63 м². и на част от ПИ с идентификатор 10447.502.222  (дворно място) с площ 300 м² е определена в размер на 187,98 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

2. Местност „Брода”: ОП Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, обл. Велико Търново, общ. Лясковец, поземлен имот с идентификатор 44793.350.1, актуван с АДС № 1232/03.06.1991 г.

2.а) склад за пясък с обща ЗП 334 м².

Първоначална наемна цена на помещение – склад за пясък с обща застроена площ 334 кв.м., изграден в ПИ с идентификатор 44793.350.1 е определена в размер на 503,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

2.б) работилница, три гаража, склад за сол с обща ЗП 192 м².

2.в) част от ПИ с идентификатор 44793.350.1 ( дворно място) с площ -100 м².

Първоначална наемна цена на сграда – работилница, три гаража, склад за сол с обща застроена площ 192 кв.м., построени в ПИ с идентификатор 44793.350.1 и на част от ПИ с идентификатор 44793.350.1 (дворно място) с площ 100 м² е определена в размер на 313,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

 

3. РПС Павликени нахождаща се в гр. Павликени, обл. Велико Търново, поземлен имот с идентификатор  55052.400.1 по КВС, помещение в административна сграда - 10 м², актуван с АПДС № 3327/03.06.2008 г. 

Първоначална наемна цена на помещение в административна сграда - 10 м²., находяща се в поземлен имот с идентификатор  55052.400.1 по КВС е определена в размер на 36,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

4. ОП Мишеморков хан намираща се в с. Мишеморков хан, обл. Велико Търново, поземлен имот с идентификатор  48636.504.1, актуван с АЧДС № 3015/07.03.2007 г.  

4.а) едноетажна сграда - склад за сол и пясък  със ЗП 364,77 кв.м.

4.б) битова сграда  ЗП 92,17 кв.м. 

Първоначална наемна цена на едноетажна сграда – склад за сол и пясък с обща застроена площ 365 кв.м., построени в ПИ с идентификатор 48636.504.1, както и част от ПИ с от 100 м², е определена в размер на 567,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

Първоначална наемна цена на битова сграда  ЗП 92,17 кв.м, с идентификатор 48636.501.1, е определена в размер на 205,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

5. ОП Полски Тръмбеш находящ се в гр. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, местност „Горника”,  поземлен имот с идентификатор 57354.28.145, помещение, част от сграда  - 12 м², актуван с АЧДС № 4254/26.06.2013 г.  

Първоначална наемна цена на помещение - 12 м²., част от сграда на транспорта с находяща се в поземлен имот с идентификатор 57354.28.145 е определена в размер на 40,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

6. ОП Царевец находящ се в с. Царевец, обл. Велико Търново, общ. Свищов, част от битова сграда в поземлен имот с идентификатор 65766.400.1, помещение част 38 м² построена в ПИ, актуван с АЧДС № 3014/22.02.2007 г.   

Първоначална наемна цена на помещение – 38 м²., част от битова сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 65766.400.1 е определена в размер на 81,00 лв. без включен ДДС, съгласно приложена експертна оценка от сертифициран оценител.

Обща начална наемна месечна цена – 2092,98 (две хиляди деветдесет и два лева и 98 ст.) лева без ДДС или 2511,58 (две хиляди петстотин и единадесет и 58ст) лева с ДДС.

Срок за отдаване под наем – за срока на сключения Договор № РД -37-55/18.08.2023 г. за възлагане на обществена поръчка, с дружеството, осъществяващо поддържането на републиканските пътища на територията на област Велико Търново. Срокът започва да тече от датата на подписване на договора. При удължаване на срока на Договор № РД РД -37-55/18.08.2023 г. за възлагане на обществена поръчка, срокът на договора за наем се удължава до изтичане на предвидения срок за поддържане.

 

Цена на тръжната документация – няма.

Депозит за участие 251,16 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 22.12.2023 г.

         Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 08.01.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Велико Търново на адрес: гр. В. Търново, бул. „България” №34, Заседателна зала.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Велико Търново на адрес: гр. В. Търново, бул. „България” №34, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG78 UNCR 7527 33400 45235

BIC: UNCR BGSF

За допълнителна информация: тел. +359 62 615337

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg