Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Перник, находящи се в с. Извор

28.12.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), във връзка с чл.19, ал.1 ЗДС, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3791/2023 г. от заседание проведено на 12.12.2023г.                                      

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот частна държавна собственост, предоставен за управление на АПИ-ОПУ-Перник, актуван с АЧДС № 4348/ 12.05.2021 г., находящи се в с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник, представляващ терен с площ от 500 кв.м, част от ПИ с идентификатор 32384.121.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-3436-26.03.2021 г.  на НАЧАЛНИ СГКК – ПЕРНИК.

Началната наемна месечна цена е в размер на 143,21 лв. (сто четиридесет и три лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.

Срок за отдаване под наем – за периода на зимното поддържане до 31 март 2024 г., с опция за удължаване на срока на договора.

Цена на тръжната документация – 12,00 /дванадесет/ лв.

Депозит за участие в търга е в размер на 50,00 /петдесет/ лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 29.01.2024 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 30.01.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Перник на адрес: гр.Перник, ул. „Софийско шосе” №31.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Перник, ул. „Софийско шосе” № 31, ет.2 деловодство, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 16:30 часа, след представяне на платежен документ за платена цена.   

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

IBAN: BG27UBBS80023106090607

BIC: UBBS BGSF

банка - ОББ АД

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG21UBBS80023300128739

BIC: UBBSBGSF

банка - ОББ АД

За допълнителна информация: тел. 076/60 44 33.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg