Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от „Пътен кантон Крушаре“, находящ се в землището на с. Крушаре, обл. Сливен

27.02.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №РД-15-208/2023 г. от заседание проведено на 31.01.2023 г. и Заповед № РД-11-264/23.02.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: част от „Пътен кантон Крушаре“, находящ се в землището на с. Крушаре, обл. Сливен имот с идентификатор 40083.2.91, съставляващ:

Сграда с идентификатор 40083.2.91.3, брой етажи: 1, застроена площ 98 кв.м. НТП: Сграда на транспорта, с незастроен терен за обслужване на сградата – 200 кв. м. съгласно приложена схема към документацията;

Реална част от поземления имот земя – 1500 кв. м., НТП: територия на транспорта съгласно приложена схема към документацията;

Върху имота има следните ограничения: Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закон за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповед за обявяване на защитената зона и с плана за управление.

Имотите се намират в поземлен имот, целият с площ 4000 кв.м. /застроена площ 272 кв.м./.

В обекта няма ток и вода.

Начална наемна месечна цена – 142,80 лв. (сто четиридесет и два лева и осемдесет стотинки) с ДДС

Срок за отдаване под наем - 3 (три) години.

Цена на тръжната документация: 12.00 лв. с ДДС

Депозит за участие: 20.00 лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 27.03.2023 г.

Търгът ще се проведе на 28.03.2023 г. от 10:00 часа в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41.

В случай, че търгът не се проведе, повторен търг да се състои на 12.04.2023 г., от 10:00 часа, в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление - Сливен, намираща се в гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41, стая №2, Регистратура, след заплащане по банкова път по сметка:

       IBAN – BG19UBBS80023106134304,

       BIC: UBBSBGSF,

      „ОББ“ АД, клон Сливен

 

       Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

      „ОББ“ АД, клон Сливен

      „IBAN – BG40UBBS80023300127136

      Банков код: UBBSBGSF

      За допълнителна информация: тел. 0889 517 384

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg