Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост за инсталиране на терминално устройство АТМ /банкомат/ в административна сграда на ОПУ-Кърджали

28.01.2023

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, на основание чл.44, ал.1 от ППЗДС, във връзка с чл.16, ал.2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл.13, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №РД-15-38/23 от заседание проведено на 10.01.2023 г.

                                          

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост за инсталиране на терминално устройство АТМ /банкомат/ с площ 2,10 кв.м, находящо се на партерен етаж на административна сграда на ОПУ-Кърджали, гр.Кърджали, бул.„Беломорски“ №79.

 

Наемна месечна цена – 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС или 144,00 (сто четиридесет и четири) лева с вкл. ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 30,00 (тридесет) лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 17:00 ч. на 28.02.2023 г.

         Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 01.03.2023г. в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 16.03.2023 г. от 10:00 ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по сметка:

IBAN   BG 26 UNCR 7527 3182 4493 01

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 0361/62305

 

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg