Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване на част от недвижим имот - публична държавна собственост - помещение, находящо се в административната сграда на ОПУ-Добрич

24.11.2023

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл. 24, ал. 1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 от ППЗДС, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-3100/23 от заседание проведено на 24.10.2023 г. и Заповед № РД-11-1503/16.11.2023 г. на Председателя на УС.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща помещение с площ 16,5 кв.м., находящо се на партерния етаж в Административната сграда на ОПУ-Добрич, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, актувана с АПДС № 1507/26.04.2001 г.

         Начална наемна месечна цена – 130,00 лв. (сто и тридесет лева), без ДДС или 156,00 лв. (сто петдесет и шест лева), с ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 6 лв. (шест лева), с ДДС.

Депозит за участие 20,00 лв. (двадесет лева).

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 29.12.2023 г.

         Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 05.01.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление-Добрич, на адрес: гр. Добрич, ул. Отец Паисий” № 15.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление-Добрич, на адрес: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, след заплащане по банков път по сметка на ОПУ-Добрич:  

IBAN:  BG54 UNCR 9660 3120 0046 11

BIC: UNCRBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN:  BG23 UNCR 9660 3320 0046 19

BIC: UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 058/655 188

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg