Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. до км 166+144 от идейния проект на НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г., на територията на общините Плевен и Ловеч, че започва изплащане на определените парични обезщетения

22.12.2021

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II -35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с път III-301), на територията на община Плевен, област Плевен, и община Ловеч, област Ловеч, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет № 531 от 22.07.2021 г. е влязъл в законна сила с приключили съдебни процедури.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • заявление по образец - файл за изтегляне;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра - правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
  •  заверено влязло в сила съдебно решение - ако е приложимо;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици - файл за изтегляне;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – файл за изтегляне;

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител по местонахождение на засегнатия имот, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

22.12.2021 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg