Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

19.02.2024

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-128/01.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. – 1 щ. бр., в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ).

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-129/01.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ), и  въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:
  1. Тодорка  Сарафова
  2. Ваня Пенева
 2. Не се допускат до конкурс следните кандидати: няма

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 28.02.2024 г. от 10.00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

При успешно издържан тест с кандидата, ще се проведе интервю в същия ден 28.02.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

 1. Закон за устройство на територията
 2. Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане
 3. Закон за пътищата
 4. Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление
 5. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г;
 6. Закон за държавния служител
 7. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 8. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България  и  минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 9. Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, наличен на интернет страницата на Министерство на транспорта и съобщенията: https://www.mtc.government.bg/bg/category/298/reglament-es-no-13152013-na-evropeyskiya-parlament-i-na-sveta-ot-11-dekemvri-2013-godina-otnosno-nasokite-na-syuza-za-razvitieto-na-transevropeyskata-transportna-mrezha-i-za-otmyana-na-reshenie-no-6612010es
 10. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, наличен на следния интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060
 11. Вътрешни правила за работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
 12. Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 – налична на следния интертнет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10926
 13. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", наличен на следния интернет адрес: https://www.api.bg/files/a12f1b19183fac8f9692624f6ed4a818.pdf

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 / шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 24 точки, съответстващ на 24 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 28.02.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg