Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността “юрисконсулт” в отдел „Правно обслужване“, дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

19.02.2024

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-127/01.02.2024 г. и изменена със заповед № РД-11-194/19.02.2024 г. на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността: “юрисконсулт– 1 щ. бр. в отдел „Правно обслужване“ (ПО), дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" (ОППО), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-127/01.02.2024 г.  и изменена със заповед № РД-11-194/19.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в отдел „Правно обслужване“ (ПО), дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване" (ОППО), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Инна Бояджиева

2. Деляна Кавръкова

 

          Недопуснати кандидати: няма

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 29.02.2024 г. от 10.00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

            При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 29.02.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

            Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

            Нормативната уредба на Република България, като в това число включително, но не само: Закон за пътищата, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", Граждански процесуален кодекс, Административно-процесуален кодекс, Закон за задълженията и договорите, Закон за държавната собственост, Закон за държавния служител.

 

   Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

            На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 45 /четиридесет и пет/ минути.

 

            Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля, чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 20 точки, съответстващ на 20 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 25 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 29.02.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg