Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „юрисконсулт“ отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново в НТУ

16.02.2024

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-125/30.01.2024 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 16.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-125/30.01.2024 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността: „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Контрол и правоприлагане“, сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура” се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

1. Константин Иванчев

2. Илмира Илиева

3. Стела Иванова

 

Недопуснати кандидати: няма

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на дата 01.03.2024 г.
от 13:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 01.03.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

1. Закон за пътищата

2. Закон за движение по пътищата

3. Закон за административните нарушения и наказания

4. Граждански процесуален кодекс

5. Административнопроцесуален кодекс

6. Закон за администрацията

7. Закон за държавния служител

8. Кодекс на труда

9. Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

10. Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа

11. Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 45 /четиридесет и пет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

         Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

         Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 23 точки, съответстващ на 23 верни отговора.

         Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

         Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 01.03.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това, ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.
         Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, както следва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.           

           

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg