Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „експерт, анализатор на работни процеси II степен” в сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“

26.01.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-21/09.01.2024 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „експерт, анализатор на работни процеси II степен“ – 2 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“ в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.01.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-104/25.01.2024 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността: „експерт, анализатор на работни процеси II степен“ – 2 щ. бр. отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“, сектор „Опериране на инфраструктура и комуникации“ в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура” се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Александър Асенов

2. Евгени Костов

3. Петър Любомиров

4. Калин Соколов

5. Пламен Кунов

Недопуснати кандидати: няма

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на дата 12.02.2024 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 12.02.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 • Закон за киберсигурност
 • Мрежова администрация
 • Информационна сигурност
 • Активна директория
 • Компютърни архитектури
 • Закон за държавния служител
 • Закон за пътищата
 • Правилник за прилагане на Закона за пътищата
 • Закон за движение по пътищата
 • Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
 • Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 33 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 26 точки, съответстващ на 26 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 33 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 12.02.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това, ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, както следва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.                  

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg