Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

26.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-139/06.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Отчуждителни процедури“ (ОП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 20.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-158/08.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Отчуждителни процедури“, дирекция ИПОП в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 1. Жасмина Симеонова;
 2. Валентина Спасова;

Недопуснати кандидати:

 няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 12.03.2024 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 12.03.2024 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
 2. Закон за устройство на територията
 3. Закон за пътищата и правилникa за неговото прилагане
 4. Закон за държавната собственост и правилника за неговото прилагане
 5. Закон за опазване на земеделските земи
 6. Закон за горите
 7. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

 

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатите се считат за успешно издържали решаването на теста, е 25 точки, съответстващ на 25 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 12.03.2024  г. на таблото в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg