Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно -административни дейности и обществени поръчки“ в Национално тол управление

14.05.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-436/26.04.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно -административни дейности и обществени поръчки“ – 1 щ. бр. в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.05.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-476/13.05.2024 г. и изменена със Заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правно - административни дейности и обществени поръчки“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

        1. Малина Кърчева      

        2. Росица Въчева

        3. Ирина Стоименова

        4. Цветелина Цачева

 

Недопуснати кандидати: Няма недопуснати кандидати.

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 28.05.2024 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония”№ 3.

При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 28.05.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

1. Закон за пътищата

2. Закон за държавния служител

3. Кодекс на труда

4. Административнопроцесуален кодекс

5. Закон за обществените поръчки

6. Закон за задълженията и договорите

7. Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

         На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 40 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 30 точки, съответстващ на 30 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 40 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 28.05.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg