Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“, Институт по пътища и мостове , АПИ

04.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-280/15.03.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН), Институт по пътища и мостове (ИПМ) при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 03.04.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-308/26.03.2024 г. на председателя на УС на АПИ за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел ОПККН, Институт по пътища и мостове (ИПМ)  при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Спасиния Чулкова

2. Мариела Трънка

 

Недопуснати кандидати:

Няма

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 15.04.2024 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.  София, бул. „Македония”№ 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 15.04.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Закон за пътищата
 2. Закон за движение по пътищата
 3. Закон за устройство на територията
 4. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
 5. Правилник за прилагане на Закон за пътищата
 6. Правилник за прилагане на Закон за движение по пътищата
 7. Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018г. за проектиране на пътища
 8. Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
 9. Наредба № РД-02-20-2 от 24.10.2022г. за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
 10. Наредба № РД-02-21-1 от 23 ноември 2023г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
 11.  Наредба № 2 17 януари 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
 12.  Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
 13. Наредба № 3 от 16 август 2010г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
 14. Наредба № 5 от 23 септември 2003г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата
 15. Техническа спецификация на АПИ 2014г.
 16.  

Изброената по горе литература може да се намери на сайта на АПИ в раздел „Нормативна база“

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсите:
На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60/шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроси, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест. Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 21 точки, съответстващ на 21 верни отговора. Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 15.04.2024 г. на информационното табло на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това на 15.04.2024 г. ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите, с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Средно продължителността на интервюто е  между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултата, който са получили при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

                 

 

 

 

                                                

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg