Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в отдел ИРД, ОПУ - Благоеград

07.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-191/19.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ – 2 щ. бр. на Областно пътно управление - гр. Благоевград, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 06.03.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-235/27.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ – 2 щ. бр. на Областно пътно управление - гр. Благоевград, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), и  въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Даниел Ваклински;

2. Евгени Анастасов;

3. Георги Георгиев;

4. Божидар Иванов;

5. Александра Николова;

6. Светла Рамова;

 

Не се допуска до конкурс следният кандидат:

Таня Георгиева - предоставените документи не удостоверяват наличието на изискуемият професионален опит или ранг съгласно КДА.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 20.03.2024 г. от 11.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3. При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 20.03.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№ 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за пътищата
  2. Закон за администрацията;
  3. Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.
  4. Закон за държавния служител.
  5. Мрежова администрация.
  6.  Компютърни архитектури;
  7. Закон за киберсигурност;
  8. Информационна сигурност.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия реши коефициентите, с които се умножават резултатите на кандидатът, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто да са както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 / шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 40 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидатите изтеглят чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържат решаването на теста е 32 точки, съответстващ на 32 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 40 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 20.03.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателните резултати на кандидатите са сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

 

 

           

                                    

                                   

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg