Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Инвестиционно проектиране“, дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

26.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-157/08.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно проектиране“ (ИП), дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“ (ИПОП) в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 20.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-163/13.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно проектиране“, дирекция ИПОП в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 

  1. Валентин Терзиев;

 

Недопуснати кандидати:

няма

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на дата 08.03.2024 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалият тест кандидат, ще се проведе на 08.03.2024 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“
  2. Закон за устройство на територията
  3. Закон за пътищата и правилник за неговото прилагане
  4. Закон за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане
  5. Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътищата
  6. Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортна система на урбанизираните територии

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

 

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатите се считат за успешно издържали решаването на теста, е 25 точки, съответстващ на 25 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултата от проведения тест кандидата ще получи лично на 08.03.2024  г. на таблото в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидата при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с които се цели да се установи в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg