Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността “Финансов контрольор” в Областно пътно управление – Видин

22.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 


            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-352/04.04.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността “Финансов контрольор” в Областно пътно управление – Видин към Агенция „Пътна инфраструктура“.

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 17.04.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-371/05.04.2024 г. на председателя на УС на АПИ, за длъжността „финансов контрольор ” – 1 щ. бр. в Областно пътно управление –Видин към Агенция „Пътна инфраструктура“, се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

          1 Пепа Ангелова;

         Недопуснати кандидати:

 няма

          Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 30.04.2024 г. от 11.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидата на дата 30.04.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

1. Закон за държавния служител;

2. Закон за администрацията;

3. Закон за счетоводството;

4. Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина на предоставяне на информация по чл.8, ал.1 от ЗФУКПС;

5. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

6. Правилник за структурата,  дейността и ораганизацията на работата на  Агенция „Пътна инфраструктура“;

7. Закон за вътрешния одит в публичния сектор.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

            На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 40 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля, чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 33 точки, съответстващ на 33 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 40 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидата ще получи лично на 30.04.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидата ще бъдат уведомен при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидата при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с, които се цели да се установи в каква степен кандидата притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg