Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ в Национално тол управление

14.05.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

 


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-422/24.04.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ – 1 щ. бр. в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.05.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-476/13.05.2024 г. и изменена със Заповед № РД-11-493/14.05.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

        1. Калин Иванов

        2. Илия Писарев

       Недопуснати кандидати: Няма недопуснати кандидати.

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 04.06.2024 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония”№ 3.

При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 04.06.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

      -     Закон за киберсигурност

      -     Мрежова администрация

      -     Информационна сигурност

      -     Активна директория

      -     Компютърни архитектури

  • Закон за държавния служител
  • Закон за пътищата
  • Правилник за прилагане на Закона за пътищата
  • Закон за движение по пътищата
  • Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
  • Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

         На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидатите, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 33 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 26 точки, съответстващ на 26 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 33 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 04.06.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg