Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел ИРД, ОПУ-Кърджали

15.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

 

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-306/26.03.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ (ИРД) в Областно пътно управление (ОПУ) – гр. Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 10.04.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-326/29.03.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел ИРД в ОПУ – гр. Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 

 1. Маргарита Георгиева;

 

Недопуснати кандидати:

 1. Гергана Панайотова- непредставени всички документи съгласно обявлението.

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на дата 24.04.2024 г. от 11:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно преминаване на теста, интервюто с кандидата, ще се проведе на 24.04.2024 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за пътищата;
 3. Закон за устройство на територията;
 4. Закон за обществените поръчки;
 5. Правилник за прилагане на Закона за пътищата;
 6. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура";
 7. Наредба за специално ползване на пътищата;
 8. Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
 9. Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
 10. Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

        

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 20 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 12 точки, съответстващ на 12 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 20 точки.

Информация относно резултата от проведения тест кандидатът ще получи лично на 24.04.2024 г. на таблото на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участникът в конкурсната процедура трябва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg