Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

22.01.2024

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-2/04.01.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ).

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 17.01.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-3/04.01.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. – 1 щ. бр., в отдел „Подготовка на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ в Агенция „Пътна инфраструктура (АПИ), и  въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

 

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 • Илиян Панов

 • Деян Пилев

 • Вероника Точева-Яръмова

 • Иван Лерински

 • Мария Йорданова

 

 1. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 13.02.2024 г. от 10.00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

При успешно издържан тест с кандидата, ще се проведе интервю в същия ден 13.02.2024 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

 1. Закон за устройство на територията

 2. Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане

 3. Закон за пътищата

 4. Закон за движение по пътищата

 5. Закон за администрацията

 6. Закон за държавния служител

 7. Наредба за  прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

 8. Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

 9. Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България  и  минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

 10. Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно насоките на Съюза за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, наличен на интернет страницата на Министерство на транспорта и съобщенията: https://www.mtc.government.bg/bg/category/298/reglament-es-no-13152013-na-evropeyskiya-parlament-i-na-sveta-ot-11-dekemvri-2013-godina-otnosno-nasokite-na-syuza-za-razvitieto-na-transevropeyskata-transportna-mrezha-i-za-otmyana-na-reshenie-no-6612010es

 11. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, наличен на следния интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060

 12. Вътрешни правила за работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

 13. Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 – налична на следния интертнет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10926

 14.  Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура", наличен на следния интернет адрес: https://www.api.bg/files/a12f1b19183fac8f9692624f6ed4a818.pdf

 15. Интернет адрес на Министерство на транспортна и съобщенията: https://www.mtc.government.bg/bg/category/298

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;

 • за интервю – коефициент 4.

 

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 / шестдесет/ минути.

 

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 24 точки, съответстващ на 24 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 13.02.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg