Купете е-винетка: bgtoll.bg

Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ – 1 щ. бр., в ОПУ Пловдив при АПИ

19.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРАКТУРА"

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-130/01.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „финансов контрольор“ – 1 щ. бр., в Областно пътно управление (ОПУ) – гр. Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.02.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-131/01.02.2024 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „финансов контрольор“ – 1 щ. бр., в ОПУ – гр. Пловдив при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),  се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 1.  Димитричка Стоянова
 2.  Румяна Терзиева
 3.  Антон Кабрански

Недопуснати кандидати: 

Няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 29.02.2024 г. от 11:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати, ще се проведе на 29.02.2024 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  • Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ,
  • Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина на предоставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС,
  • Закон за държавния служител
  • Закон за администрацията
  • Закон за счетоводството
  • Кодекс за поведението на служителите в публичния сектор
  • Закон за вътрешния одит в публичния сектор
  • Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор и др.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 /шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 40 броя затворени въпроси, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 30 точки, съответстващ на 30 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 40 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 29.02.2024 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, както следва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.

Допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ – 1 щ. бр., в ОПУ Пловдив при АПИ

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg