Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ"

27.10.2022

  

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

            за длъжността “главен експерт” в дирекция  "Пътна безопасност и  планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), определена за заемане по служебно правоотношение

                  

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

              -    Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър;

              -    Професионална област: техническо или икономическо образование;

                   -    Професионален опит: не по-малко от 3 години, съгласно КДА и/или минимален ранг IV младши;

 

            2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

             -   Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: техническа, икономическа;

             -   Компютърна грамотност (Microsoft Office - Word, Excel, Internet);

             -  Чужди езици: английски или немски са предимство;

             -   Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

   -   При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 740 лв. до 3000 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

 

            3. Кратко описание на длъжността:

            3.1 Разработване и прилагане на политика за пътна безопасност, чрез предоставяне на технически консултации, планиране и организиране възлагането на одити по пътна безопасност, както на инвестиционните проекти във всички фази, така и на изградените пътни участъци преди и след въвеждането им в експлоатация. Събиране, обобщаване и анализ на данни за пътнотранспортните произшествия по републиканските пътища за идентифициране на участъците с концентрация на ПТП, с цел изработване и актуализация на плана за действие за повишаване на пътната безопасност за постигане на най-голям принос към изпълнението на националните цели за пътна безопасност. Подпомага и осигурява дейността на дирекцията чрез техническа обработка на преписките, систематизиране на информацията.

            3.2 Събиране, обобщаване и анализ на данни за състоянието на републиканските пътища, с цел планиране на дейностите по проектиране, строителство, експлоатация и поддържане на републиканските пътища за реализация на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България.

            3.3 Длъжността "главен експерт" е свързана със събирането и систематизирането на информация, с обработката на бази данни, с проучването и обобщаването на различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на дирекцията.

  • Предоставяне на технически консултации, планиране и организиране възлагането на одити по пътна безопасност, както и на инвестиционните проекти във всички фази, така и на изградените пътни участъци преди и след въвеждането им в експлоатация, с цел разработване и прилагане на политики за пътна безопасност.
  • Подготвя и предоставя технически данни към документациите за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Одит по пътна безопасност“ и участва в провеждането на процедурите за възлагане на тези обществени поръчки.
  • Подпомага директора на дирекцията при събиране, обобщаване и анализ на данните от пътнотранспортни произшествия, данните за пътния поток и прогнозите за бъдещия пътен поток с цел идентифициране на участъците с концентрация на пътни транспортни произшествия и постигане на най-голям принос към изпълнението на националните цели за пътна безопасност.
  • Събира, обобщава и анализира получената информация за състоянието на републиканските пътища и съоръженията по тях от областните пътни управления и Института по пътища и мостове.

 

                   4. Начин на провеждане на конкурса:

            - Тест;

            - Интервю.

 

                   5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

-    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина;

-    Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 -  Копие на документ, доказващ владеене на английски или немски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв;

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: t.n.dankova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

 

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

 

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173454.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

  

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg