Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Монтана

10.11.2022

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

       За назначаване на държавен служител на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Монтана

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

            -  Образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър по………;

            - Професионален опит: не се изисква съгласно КДА.

            2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

          - Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  икономика/техническа/финанси/     

            -  Добра компютърна грамотност, използване на Microsoft Office продукти.

              Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

               Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

               При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 710 лв. до 2 600 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

                3.  Кратко описание на длъжността:

      - Издава разрешения за движение на тежки  и извънгабаритни товари;

      - Издава винетки и събира по установен ред винетни такси за ползване на пътната инфраструктура, в съответствие със Закона за пътищата, Тарифа на АПИ и други действащи нормативни актове;

      - Приема и проверява по образец и съдържание заявленията за издаване на разрешенията за движение на тежки и извънгабаритни товари;

      - Издава справки за размера на дължимите пътни такси по Тарифа на АПИ,

      - Срещу документ за внесена дължима пътна и винетна такса по банков път по сметка на АПИ - ПТР издава квитанция;

       - Получава издадените от ОПУ и АПИ Разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на Търговски крайпътни обекти /ТКО/ и Рекламни съоръжения /РС/;

      - Определя дължимите такси по Тарифа на АПИ и срещу документ за платена такса, издава квитанция и връчва разрешителните за  експлоатация;

      - Води регистър за намиращите се на територията на региона ТКО и Рекламни съоръжения;

      - Изготвя справки и отчети за постъпленията от пътни такси за „специално ползване на пътищата”;

      - Извършва анализ на приходите и изготвя доклади , проверява фактическата наличност на паричните суми;

        4.  Начин на провеждане на конкурса:

             - Тест;

             - Интервю.

  1.  Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  • копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
  • копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: e.dokuzanova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

            Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

            До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 290.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg