Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ в Национално ТОЛ управление

29.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

            за длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ – 1 щ. бр. в  Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, определена за заемане по служебно правоотношение

 

           

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър;
  • Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност;

            -      Професионален опит: не по-малко от 3 години, съгласно КДА и/или минимален ранг III младши;

 

            2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

         -     Компютърни умения

         -    Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят     на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

          -      Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

        -     При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 770 лв. до 3200 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

 

 

            3. Кратко описание на длъжността:

            - Подпомага началника на сектор „Жалби“, началника на отдел „Администрация и финанси“ и директора на Национално тол управление в правно-нормативното обслужване.

            -   Разглеждане и подготовка на отговори по молби, сигнали, жалби и искания във връзка със заснети нарушения от Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, въз основа на всички относими доказателства.

            - Разглеждане и подготовка на отговори по постъпили запитвания, жалби и искания на ползвателите на платената пътна мрежа.

            - Разглежда и дава становища относно допустимост и основателност на заявления за възстановяване на неоснователно заплатени такси по чл. 10, ал.1 и 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, както и по заявления за възстановяване на суми за такси за измината разстояние на основание чл. 27, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

            - Оказва методическа подкрепа на служители от отдел „Контрол и правоприлагане“ в дейността по търсене на административнонаказателна отговорност.

            - Подготвя правни становища, доклади, предлага правни решения по представените за съгласуване материали, отнасящи се до законосъобразната дейност на Национално тол управление, в сроковете поставяни от началника на сектора, началника на отдела и директора на Национално тол управление.

            - Съгласува за законосъобразност подготвяните в Национално тол управление документи.

            - Дава правни становища по запитвания на физически и юридически лица, свързани с прилагането на нормативните актове, регламентиращи дейността на Национално тол управление.

 

 

                   4. Начин на провеждане на конкурса:

            - Тест;

            - Интервю;

 

 

                   5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

-    Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-    Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина;

                    - Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: l.kalacheva@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

 

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173348.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

 

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg