Купете е-винетка: bgtoll.bg

Концесии

ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ „КОНЦЕСИИ”

 

С изменение на чл. 21 от Закона за пътищата и създадената с Постановление на Министерски съвет № 219/05.09.2008 г. подзаконова нормативна рамка е приет нов Правилник за структурата, дейността и организацията на Национална агенция „Пътна инфраструктура” и нейната администрация. Изрично, като функция на Изпълнителния директор на Агенцията, е вменено да организира извършването на подготвителните действия, провеждането на процедурите, сключването на концесионните договори и контрола по тяхното изпълнение за републиканските пътища. В правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията и специализираното звено в администрацията – новосъздадената Дирекция „Концесии”, са включени и дейности по организиране изработването на проектите на решенията за откриване на процедури за предоставяне на концесия, на обосновка, на обявление, на документация за участие и на концесионни договори за републикански пътища, както и представляване на концедента по тях, в това число и чрез упражняване на последващ контрол за изпълнението на концесионните договори.

 

 

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

 

Основание за включване на проект в програмата на дирекцията - проектът е планиран/програмиран и идентифициран

 

За всички републикански пътища, пътни съоражения и пътни принадлежности, управлявани съгласно Закона за пътищата от Агенцията, за които не са предвидени средства за изграждане и/или експлоатация и поддържане от държавния бюджет, заеми от международни финансиращи институции и/или от оперативните програми за Европейския съюз, а съществува регламентиран ангажимент за изграждането и поддържането им в рамките на трансевропейските транспортни коридори и/или Националната стратегия за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната програма за изпълнението й, ще бъдат търсени възможности за финансиране чрез предоставянето на концесия за изграждането им.

 

Инициативата за предоставяне на концесия може да бъде заявена и от всяко заинтересовано лице съгласно чл. 20 на Закона за концесиите, и трябва да бъде придружена с прединвестиционни проучвания в случая на строителна концесия. Тези заявления също се разглеждат от Дирекция „Концесии”. В тримесечен срок от получаване на писменото заявление Агнецията трябва да проучи и да уведоми заинтересованото лице за резултатите от проучването си и за решението си да откаже или да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия.

 

 

Подготвителни действия – формулиране на проекта и решение за финансирането му

 

На този етап се извършват и подготвителните действия – концесионните анализи, на базата на които се изготвя обосновката на концесията: цели, фактическото и правното основание, основните характеристики на обекта на концесията, основните характеристики на извършваните услуги или други стопански дейности с обекта на концесията и условията за тяхното извършване, основните условия и елементи на концесията, включително основните права и задължения на страните по концесионния договор, анализ на отделните видове риск и основните рискове, които трябва да се поемат от концесионера и анализ на ефективността на концесията от гледна точка на концендента.

 

Подготвителните действия започват с издаването на заповед на Изпълнителния директор, с която се определят предметът на концесията, срокът за извършване на подготвителните действия, който не може да бъде по-малък от 6 месеца за концесия за строителство, максималният размер на финансовите средства за извършване на подготвителните действия и съставът на експертите, които ще извършват подготвителните действия, наричани по-нататък "екипа за подготвителни действия". В екипа за подготвителни действия се включват длъжностни лица от администрацията на Агенцията, по един или повече представители на Министерството на финансите и на специализираната дирекция в администрацията на Министерския съвет, а при необходимост и други външни експерти.

 

Подготвителните действия включват изработване на: 1) обосновка на концесията; 2)проект на решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, 3) проект на обявление, 4)проект на документация за участие в откритата процедура (единствено допустима по приложимия сега Закон за концесиите) и 5) проект на концесионен договор.

 

Обосновката на концесията се основава най-малко на технически, екологичен, финансово-икономически и правен анализ, наричани по-нататък "концесионни анализи". Изработваането им се възлага с процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

 

Екипът за подготвителни действия изработва обосновката на концесията и проект на доклад на Изпълнителния директор до концедента – Министерски съвет, който съдържа мотивираното предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, след което изпраща документацията до съответните органи по чл. 103 от Закона за концесиите. Съгласувателните становища съдържат коментар относно обосноваността, законосъобразността и целесъобразността на проекта на решение, а при необходимост - и мотивирани предложения за изменения или допълнения на изпратените за съгласуване материали.

 

Съгласуването на държавните концесии се извършва в 14-дневен срок от получаването на преписката в съответната администрация.

 

Въз основа на мотивираното предложение на Изпълнителния директор, с отчетени съгласувателни становища на заинтересованите администрации, Министерски съвет приема решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.

 

С решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия се регламентират степента на изграждане - частично или цялостно, на обекта на концесията и неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера, както и условията и начина на финансиране на дейностите, включени в концесионния договор.

 

ОБЕКТИ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

 

1. Републикански пътища

 

Приоритет №1 за пътната инфраструктура, сектор Транспорт съгласно Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата и Плана за действие в периода 2006-2015 г., е доизграждането на автомагистралната мрежа.

 

Изграждането на автомагистралите Черно море и Хемус е предвидено да стане в периода 2009-2015г. по линията на публично-частно партньорство.

 

С Решение № 198 на Министерския съвет от 29.03.2007 г. е сформирана Междуведомствена работна група (МРГ), председателствана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, която да извършва действия по изготвяне на анализи за целесъобразността от предоставянето на концесия на автомагистрали Хемус и Черно море.

 

Така изготвените анализи трябва да препоръчат метод за финансиране и изграждане/реконструкция, експлоатация и поддържане на двете магистрали - посредством публично-частно партньорство или чрез традиционна обществена поръчка. Разходите за изработването на анализите са покрити от безвъзмездно предоставени средства, администрирани от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за АМ Хемус и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за АМ Черно море.

 

2. Пътни съоръжения

 

3. Пътни принадлежностиРепубликански пътища

  • Автомагистрала "Хемус"
     
  • АМ "Рила" /Далечен южен обход на град София/
     

Пътни съоръжения

  • Обходен път на град Габрово с тунелно преминаване на връх "Шипка" / Road Bypass of Gabrovo City with Tunnel Passage under Shipka Peak; списък с фирмите, заявили инвеститорски интерес към проекта
     

Пътни принадлежности

Крайпътни обслужващи комплекси

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg