Купете е-винетка: bgtoll.bg

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество

ПРОГРАМА ФАР

Програма ФАР е един от трите предприсъединителни инструмента, финансирани от ЕС, за подпомагане подготовката на страните-кандидатки от Централна и Източна Европа за членство в Съюза.

Програмата е създадена през 1989 г. за Полша и Унгария. Постепенно броят на страните, за които тя се прилага, се увеличава и до 2003 г. обхваща 10 държави: 8 от новите държави-членки на ЕС (Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Словения) и България и Румъния. До 2000 г. страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина и Бившата югославка република Македония) също получават средства от ФАР. През 2001 г. за региона е създадена специална програма (CARDS), от която помощ получават и Хърватия, Сърбия и Черна гора.

Основните цели на ФАР са:

  • Засилване на публичната администрация, така че тя да може да функционира ефективно в рамките на ЕС;
  • Подкрепа за хармонизиране на законодателството на страните кандидатки с европейската система от правила (acquis communautaire), така че да се намали нуждата от преходни периоди след присъединяването;
  • Подкрепа на икономическото и социално сближаване.

 

 

ФАР ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО (ТГС)

Програма ФАР Трансгранично сътрудничество (ТГС) е създадена през 1994 г., за да подпомогне развитието на граничните региони  на страните-кандидатки и да ги интегрира по-тясно в ЕС. Една от дългосрочните цели на ФАР ТГС е да ускори икономическото сближаване на страните-кандидатки с ЕС по балансиран начин, който предотвратява възникването на периферни икономически зони и да подготви страните кандидатки за участие в програмата INTERREG на ЕС.

От 2000 до 2003 г. средствата по ФАР ТГС за България възлизаха на €163 милиона годишно, което представлява около 10% от общия бюджет на ФАР. През 2003 г. беше създадена инициативата “Външни граници” на стойност €33 милиона, насочена към подкрепа на инвестициите за укрепване на външните граници на ЕС след разширяването и подготовка на страните-кандидатки за участие в програмите тези по линия на новата Европейска политика на добро съседство.

 

Институционално управление на Програма ФАР.


Програма ФАР- ТГС е много секторна програма включваща: транспорт, околна среда, комуникации, икономическо развитие, социално развитие и земеделие.

Двете основни цели на Програма ФАР-ТГС са:

  • да се подпомогнат граничните региони в преодоляването на специфичните за развитието им проблеми, възникнали поради относителната им изолация по отношение на националната икономика;
  • да се стимулира сътрудничеството от двете страни на границата, като се установят връзки между регионалните пътни мрежи и тези в европейски мащаб.


Национална агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ) работи по две пред-присъединителни програми на Европейския съюз – ФАР Трансгранично сътрудничество(ТГС) и ИСПА, които съ-финансират безвъзмездно пътните проекти.


По изпълнение на пътните проекти, съ-финансирани по Програмите ФАР–ТГС ролята на Изпълнителна Агенция изпълнява МРРБ, а Национална Агенция “Пътна инфраструктура” (НАПИ) е бенефициент на проектите и също изпълнява специфичната роля на “Възложител” по условията на ФИДИК Договор за строителство – Общи и Специални условия, т.е. управлява инвестиционния процес по отношение на техническите параметри на проектите. НАПИ управлява пътните проекти по: Програма ФАР-ТГС с Република Гърция и Програма ФАР-ТГС с Република Румъния. С подписването на Финансов меморандум 2004 стартира и Програма ФАР-ТГС с Република Турция.

Програмата с Гърция започна с подписването на Финансов меморандум (ФМ) 98 за изпълнение на три пътни проекта. Съфинансираща институция по Програма ТГС с Гърция е Европейска Инвестиционна Банка, чрез държавно гарантиран кредит в размер на 40 млн. Евро. В края на 2006 г. беше завършен  и пуснат в експлоатация обект: Лот 1 “Рехабилитация, усилване и подобряване на път Е79 Даскалово – Дупница”, който включва изграждане на 19 км от бъдещата АМ Струма и 22 км рехабилитация на съществуващия път, финансиран от кредита на Банката и националния бюджет.


Проекти, финансирани със средства от държавния бюджет

Проекти с приключили строителни работи

 

 

Проекти с прекратени договори за строителство, с прекратена процедура за избор на изпълнител и с проведена процедура, но неподписани договори

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg