Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Обследване на пътища и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН), Институт по пътища и мостове (ИПМ)

07.01.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители във връзка с чл. 21г, т. 1 и т. 9 от Закона за пътищата, конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в отдел „Обследване на пътища и  конструктивни качества на настилките“ (ОПККН), Институт по пътища и мостове (ИПМ) при Агенция „Пътна инфраструктура“, определена за заемане по служебно правоотношение, обявена със Заповед № РД-11-1460/15.12.2021 г. се прекратява поради обстоятелството, че след изтичането на срока за подаване на документите, а именно 29.12.2021 г. - не е постъпило нито едно заявление.

7.01.2022 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg