Купете е-винетка: bgtoll.bg

3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3216 Промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория.

Процедура  за промяна на допусната техническа грешка при деклариране на данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или неговата категория по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата (утвърдена съгласно Решение № 27526/21г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“)

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10а, ал. 3б

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, може да бъде извършена корекция от съответните длъжностни лица, ако след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя, безспорно се установи, че в Република България не съществува регистрирано пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларираните във винетката регистрационен номер, държава на регистрация или категория. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на извършване на корекцията и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.

 1. Промяна на допусната техническа грешка по реда на чл.10а, ал. 3б от Закона за пътищата, се извършва в следните случаи:
 • При сгрешен регистрационен номер на ППС;
 • При сгрешена държава на регистрация на ППС;
 • При сгрешена категория на ППС;
 1. Промяната на допусната техническа грешка по реда на чл.10а, ал. 3б от Закона за пътищата е допустима за:
 • Собственик, ползвател съгласно изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство.
 1. Необходими документи при подаване на Заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата;  
 • Свидетелство за регистрация на ППС;
 • Разписка за платената електронна винетка;
 • Пълномощно, в случай че заявлението не се подава от собственика на превозното средство.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

 • Образец  на Заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата.

Начини на заявяване на услугата

 • Заявление по образец може да бъде подадено от собственик, чрез депозирането му в деловодството на АПИ и деловодството на НТУ;
 • Деловодството на Областните пътни управления;
 • Чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg