Купете е-винетка: bgtoll.bg

3138 Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т, което ползва платената пътна мрежа

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3138  Заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса чрез обработване на декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство предназначено за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача и пътно превозно средство предназначено за превоз на товари с две и повече оси, което има обща технически допустима маса, в състав с ремарке над 3,5 т., което ползва платената пътна мрежа.

Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата чрез закупуване на маршрутна карта.

Категориите пътни превозни средства, за които е приложимо заплащане на тол такса за ползване на пътищата, включени в Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, приет с решение на Министерски съвет, са както следва:

1. Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача;

2. Пътни превозни средства предназначени за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща технически допустима маса, в състав с ремарке  над 3,5 т.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10, ал. 1, т. 2.

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 8, ал 3, вр. чл. 10, ал.2 и ал. 3.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Действително изминатото разстояние между две точки от платената пътна мрежа се установява чрез Електронната система за събиране на тол такси посредством събирането и обработването на декларирани тол данни по смисъла на Закона за пътищата, като изминатото разстояние се изчислява въз основа на сбора на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство е навлязло, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси.

Налични бордови устройства в пътни превозни средства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването, могат да бъдат използвани за целите на подаване на декларирани тол данни, в случай че съответният собственик или ползвател е сключил договор с лице, предоставящо услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние.

 Ползвателите на платената пътна мрежа могат да изберат да предоставят данни относно географското позициониране и изминатото разстояние на пътните превозни средства на Електронната система за събиране на тол такси и чрез услугите на лице, действащо като доставчик на декларирани данни, вписано в публичния списък на АПИ и сключило договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние. 

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Електронни.

Начини на заявяване на услугата

Чрез доставчици на услуги по електронно събиране на пътни такси, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила договори.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

а) ниво на предоставяне;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Въз основа на събраните декларирани тол данни Агенция "Пътна инфраструктура" извършва изчисление на дължимите тол такси съгласно Тарифата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата посредством Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като генерира сметка, установяваща размера на дължимите пътни такси за съответното пътно превозно средство. 

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Размерът на тол таксите се определя при установяване на действително изминатото разстояние между две точки от обхвата на платената пътна мрежа, като в случай че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях, преминавайки по най-краткия маршрут.

Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и екологичните му характеристики и се определят за всеки отделен път или пътен участък

Размерът на тол таксите за изминат километър са определени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа (Тарифата), приета с Постановление  на Министерски съвет https://www.bgtoll.bg/content/files/2020/04/02/a1c48003edff0355cc5fc59c97e0aa26.pdf

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg