Купете е-винетка: bgtoll.bg

3139 Заплащане на такса изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3139 Заплащане на такса изминато разстояние – тол такса чрез закупуване на маршрутна карта.

Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата чрез закупуване на маршрутна карта.

Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга, свързана с предварително изчисляване и заплащане на дължимата такса за изминато разстояние (тол такса).

Категориите пътни превозни средства, за които е приложимо заплащане на тол такса за ползване на пътищата, включени в Списък на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, приет с решение на Министерски съвет, са както следва:

1. Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача;

2. Пътни превозни средства предназначени за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща технически допустима маса, в състав с ремарке  над 3,5 т.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10, ал. 1, т. 2, във връзка с чл.10б, ал.4.

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 16, вр.чл.8, ал.3

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Маршрутни карти могат да бъдат закупени по следните начина:

  • по електронен път - от сайта  www.bgtoll.bg  и мобилното приложение;
  • на терминал за самообслужване в търговски обекти - чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;
  • на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;

Маршрутната карта позволява на едно пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири.

Маршрутна карта се издава след като собственикът или ползвателят декларират:

- начална и крайна точка на маршрута, с до четири междинни точки по заложения от него маршрут

- техническите характеристики на пътното превозно средство (регистрационен номер, националност на пътното превозно средство, категория на ППС, емисионен клас, брой на оси от данните по Свидетелството за регистрация на Част I на моторното превозно средство).

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Електронни.

Начини на заявяване на услугата

Електронно, чрез ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Маршрутната карта е с валидност 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването.

Маршрутната карта може да се закупи не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването от потребител, регистриран в електронната система за събиране на пътни такси, и не по-рано от 24 часа преди датата на пътуването – от нерегистриран потребител.

 Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Размерът на тол таксите за изминат километър са определени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа (Тарифата), приета

с Постановление  на Министерски съвет https://www.bgtoll.bg/content/files/2020/04/02/a1c48003edff0355cc5fc59c97e0aa26.pdf

Издаването на маршрутна карта е предплатена услуга, свързана с предварително изчисляване и заплащане на дължимата такса за изминато разстояние (тол такса).

Изминатото разстояние по предварително посочения маршрут се изчислява като сбор на дължините на отделните тол сегменти, в които съответното пътно превозно средство ще навлезе, а дължимите такси се определят въз основа на сбора на изчислените за съответните тол сегменти такси. Всяко навлизане в тол сегмент се приема за пълното му изминаване.

Размерът на тол таксите зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство, екологичната му категория и броя оси, както и от вида на пътя - автомагистрали или първи, втори клас пътища.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • по електронен път - от сайта  www.bgtoll.bg и мобилното приложение
  • на терминал за самообслужване в търговски обекти - чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво
  • на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число  в това число и карта за гориво.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • При заявяване по електронен път чрез сайта  www.bgtoll.bg  и чрез мобилно приложение:

 При издаване на маршрутна карта се изпраща под формата на електронно съобщение на електронен адрес, в случай че такъв е посочен при закупуването й, като същата се отразява и в електронната система за събиране на пътни такси, поддържана от Агенция "Пътна инфраструктура";

  • При заплащане на маршрутна карта в брой, чрез банков превод или чрез картово плащане, в пунктове за продажба, разположени в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните градове на страната и по протежение на платената пътна мрежа, както и чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа, в областните градове на страната и на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях:

 Ползвателят получава платежен документ, потвърждаващ заплащането на съответната такса за заявения маршрут и пътно превозно средство.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg