Купете е-винетка: bgtoll.bg

3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3140 Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона.

Заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа на база време - винетна такса за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата

Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона да ползва за определен срок платената пътна мрежа.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10, ал. 1, т. 1

НАРЕДБА за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние – чл. 4

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Електронни винетки могат да бъдат закупени по няколко удобни за ползвателите на републиканската пътна мрежа начина:

• по електронен път - от сайта  www.bgtoll.bg   и мобилното приложение;

• на терминал за самотаскуване в търговски обекти - чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;

• на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво;

При заплащане на винетната такса собственикът или ползвателят декларират регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетната такса, като същата важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от съответното лице.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

 Електронни.

Начини на заявяване на услугата

Електронно, чрез ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ

Началната дата на действие на електронната винетка, заявена при заплащането й, не може да е по-късна от 30 дни след датата на закупуването й.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

•  по електронен път - от сайта  www.bgtoll.bg  и мобилното приложение

а) нивото на предоставяне на услугата;

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична услуга.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 Електронните винетки, съобразно периода на валидност са както следва:

 1. годишна винетка с валидност за срок една година считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

 2. тримесечна винетка с валидност три месеца считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

 3. месечна винетка с валидност един месец считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

 4. седмична винетка с валидност 7 календарни дни считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;

 5. уикенд винетка с валидност от 12,00 ч. в петък до 23,59 ч. в неделя на същата седмица. 

 

  

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

Винетните такси се събират в съответствие с ТАРИФА за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с ПМС № 370 от 20.12.2019 г., обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., изм., бр. 16 от 24.02.2020 г.

Цените, в лева,  са както следва:

1. годишна винетка – 97 лв.

2. тримесечна винетка – 54 лв.

3. месечна винетка – 30 лв.

4. седмична винетка - 15 лв.

5. уикенд винетка  - 10 лв.     

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

•  по електронен път - от сайта  www.bgtoll.bg   и мобилното приложение

•  на терминал за самообслужване в търговски обекти - чрез картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво

•  на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура" - чрез заплащане в брой, картово разплащане, в това число и чрез карта за гориво.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

 Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • При заявяване по електронен път чрез електронната страница на Агенция "Пътна инфраструктура" и чрез мобилно приложение:

          При издаване на електронна винетка тя се изпраща под формата на електронно съобщение на електронен адрес, в случай че такъв е посочен при закупуването й, като същата се отразява и в електронната система за издадените електронни винетки, поддържана от Агенция "Пътна инфраструктура".

  • При заплащане на винетната такса в брой, чрез банков превод или чрез картово плащане, в пунктове за продажба, разположени в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните градове на страната и по протежение на платената пътна мрежа, както и чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа, в областните градове на страната и на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях:

Ползвателят получава платежен документ, потвърждаващ заплащането на съответната такса за заявения период и пътно превозно средство.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg