Купете е-винетка: bgtoll.bg

3141 Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3141  Възстановяване на суми на собственици/ползватели на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво

Процедура за възстановяване на суми на собственици, ползватели съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и от ползватели въз основа на друго правно основание, на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво (утвърдена съгласно Решение № 24918/30.03.2020 г. изм. с Решение № 26773/20 от 03.12.2020 г. на Председателя на УС  на Агенция „Пътна инфраструктура).

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10, ал. 1, т. 2.

Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа – Чл. 27, ал. 2

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Възстановяване на платена такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена в чл. 27, ал. 1 от Тарифата за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV. е допустимо за собственик, ползвател съгласно изискванията на  чл. 4, ал. 3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и ползвател въз основа на друго правно основание на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво в следните случаи:

  • Лицата са собственици, ползватели съгласно изискванията на  чл. 4, ал. 3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и ползватели въз основа  на друго правно основание, на пътни превозни средства, използващо като единствен източник алтернативно гориво;
  • Имат подадена декларация в Агенция „Пътна инфраструктура“ за пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво;
  • При ползване на платената инфраструктура са заплатили такса за изминато разстояние – тол такса, определена в чл. 27, ал. 1 от Тарифата, а съгласно чл. 27, ал. 2 от Тарифата следва да заплащат такса за изминато разстояние – тол такса, в размер от 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.“

Необходими документи при подаване на заявлението, за възстановяване на суми на собственици, ползватели съгласно изискванията на чл.4, ал. 3 от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и от ползватели въз основа на друго правно основание, на пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво :

1.   данни за регистрационния номер на ППС;

2.   копие от документи, удостоверяващи извършено заплащане на таксата за изминато разстояние – тол такса;

3.   копие от пълномощно при необходимост;

4.   електронен адрес/телефон за контакт.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образци.

Образец на декларация за пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво;

Образец на заявление за възстановяване на суми на  собственици, ползватели съгласно изискванията на  чл. 4, ал. 3 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. или упълномощен от тях ползвател на пътно превозно средство, както и от ползватели въз основа на друго правно основание на пътни превозни средства над 3, 5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво.

Начини на заявяване на услугата

-  Заявлението по образец може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на АПИ и деловодството на НТУ;

-  деловодството на Областните пътни управления;

-  чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg