Купете е-винетка: bgtoll.bg

3142 Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3142  Прехвърляне на електронна винетка при смяна на регистрационен номер

Електронната винетка издадена срещу платената винетна такса, следва пътното превозно средство и в случай на прехвърляне на собствеността на пътното превозно средство, като запазва валидността си за срока, за който е издадена.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10 а, ал. 6

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние  (Наредбата) – Чл. 5, ал. 4

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Необходими документи при подаване на заявлението промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние;  

1. документи, определящи обстоятелствата за промяна на регистрационния номер;

2. електронен адрес/телефон за контакт.

 

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец.

Образец  на Заявление за промяна в регистрационния номер на пътно превозно средство по реда на чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние (Наредбата).

Начини на заявяване на услугата

- Заявлението по образец може да бъде подадено от собственик/ползвател, чрез депозирането му в деловодството на АПИ и деловодството на НТУ;

- деловодството на Областните пътни управления;

- чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg