Купете е-винетка: bgtoll.bg

3143 Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена

Наименование и уникалният идентификатор, съгласно Регистъра на услугите:

3143  Прекратяване валидността на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст при прехвърляне на собствеността върху пътното превозно средство, за което е издадена

Електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, на чл.10в от ЗП, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне незабавно, но не по – късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10 в, ал. 3

Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) - Чл. 3, ал. 4

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Агенция „Пътна инфраструктура“.

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Необходими документи при подаване на Уведомление за обстоятелство по чл. 10в, ал. 3 от Закона за пътищата;  

1. документи, доказващи обстоятелствата за промяна и/или прехвърляне на собствеността–( договор за покупко – продажба, договор за дарение,  договор за бракуване, удостоверение за разкомплектоване на ППС, смъртен акт, удостоверение за наследници и др.);

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец.

Образец  на Уведомление за обстоятелство по чл.10в, ал. 3 от Закона за пътищата.

Начини на заявяване на услугата

-  Уведомление по образец може да бъде подадено от собственик/ упълномощено лице, чрез депозирането му в деловодството на АПИ и деловодството на НТУ;

-  деловодството на Областните пътни управления;

-  чрез електронната поща на e-mail: info@bgtoll.bg

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване;

https://www.bgtoll.bg/za-nas/zaavlenia

в) интернет адрес за служебно заявяване;

г) вид на услугата (първична или комплексна), като, в случай че е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена.

Първична.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg