Купете е-винетка: bgtoll.bg

3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

3147 Регистриране на Национален доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние

Търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз се вписват в Регистър на Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция "Пътна инфраструктура",

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговци, вписани в Регистъра, могат да извършват дейност като национален доставчик на услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние след сключване на договор с Агенция „Пътна инфраструктура“

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - чл. 10и, във връзка с чл.10з, ал. 3, т. 1 и т. 3 - 6

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 30

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и Националното тол управление

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Процедурата по регистрация, изискванията към доставчика и необходимите документи са подробно описани в Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние – Глава трета, Раздел III и Глава четвърта, Раздел III.

https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baza

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец на Заявление за регистрация на национален доставчик на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние (НДУ)

Образци на документи

Начин на заявяване на услугата

Заявлението се адресира до Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Заявлението и придружаващата документация се приемат:

- на гише в ЦА на АПИ;

- на място в ЦАО на НТУ;

- по пощата;

- на електронна поща ntd@api.bg.

Когато заявителят е чуждестранно лице, той представя съответните еквивалентни документи, необходими при регистрация, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

Ниво на предоставяне: I-во ниво

Услугата се заявява и по електронен път на адрес: ntd@api.bg  

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, при съответствие на дейността на доставчика с правните разпоредби, регулиращи дейността.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Не се дължи такса за предоставяне на услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Безплатна    

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на регионалното развитие и благоустройството / Административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес за предложения: ntd@api.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

Писмено, с писмо от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Предметна област:

- Режим - регистрация;

- Издава се Заповед за вписване в Регистъра/отказ от вписване

- Стопанска дейност: Транспорт. 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg