Купете е-винетка: bgtoll.bg

3148 Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

3148  Издаване на безплатна годишна електронна винетка на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и мощност до 117,64 u kW (160к.с.)  по ред определен с наредба на министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика.

При горецитираните условия се освобождават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 – годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20 – годишна възраст.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - Чл. 10 в.

Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) - Чл. 3, ал. 4

Информация за Центъра за административно обслужване, адрес, електронен адрес, телефони за връзка, работно време:

Специализирано звено "Национално тол управление"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,

р-н Овча купел, бул. Никола Петков № 86, п.к. 1618

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 0700 10 876  (oт 08.00 ч. до 22.00 ч.)

Адрес на електронна поща: info@bgtoll.bg

Работно време: от 09.00 до 17.30 ч., без прекъсване

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Услугата се заявява чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП). АСП изготвя и предоставя по електронен път, чрез защитен канал, на Агенция "Пътна инфраструктура" дневна заявка за издаване на безплатни годишни електронни винетки, изготвена на база обработените и одобрените в рамките на работния ден заявления декларации от правоимащи лица.

В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка от АСП, Агенция "Пътна инфраструктура" издава безплатна електронна винетка със срок на валидност една година.

Агенция "Пътна инфраструктура" връща по електронен път чрез защитен канал на Агенцията за социално подпомагане информация с потвърждение за генерираните годишни електронни винетки за леките автомобили, посочени в заявката, в рамките на работния ден, следващ деня на издаване на безплатните годишни електронни винетки.

Начини на заявяване на услугата

- Електронно, чрез Агенцията за социално подпомагане

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

Проверка за валидността на издадена безплатна електронна винетка на правоимащо лице по чл. 10в от Закона за пътищата може да бъде направена на следния адрес: https://check.bgtoll.bg/#/

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес: info@bgtoll.bg  

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg