Купете е-винетка: bgtoll.bg

3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

3149 Регистриране на Доставчик на Европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ)

Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на следните изисквания:

1. притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или негов еквивалент;

2. притежават техническо оборудване и ЕО декларация или сертификат, който удостоверява съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.);

3. притежават компетентност при предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние или в други свързани области;

4. имат необходимата финансова стабилност;

5. разполагат с план за управление на риска, който подлежи на проверка поне веднъж на всеки две години;

6. имат добра репутация.

Търговците, вписани в Регистъра могат да извършват дейност като доставчици на Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - чл. 10з, ал. 3

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 22, във връзка с чл. 23-27

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и Национално тол управление.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванияи необходими документи:

Процедурата по регистрация, изискванията към доставчика и необходимите документи са подробно описани в Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние – Глава трета, Раздел II и Глава четвърта, Раздел I.

https://www.bgtoll.bg/za-nas/normativna-baza

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец на Заявление за регистрация на доставчик на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)

Образци на документи

Начин на заявяване на услугата

Заявлението се адресира до Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Заявлението и придружаващата документация се приемат:

- на гише в ЦА на АПИ;

- на място в ЦАО на НТУ;

- по пощата;

- на електронна поща: ntd@api.bg.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

 Ниво на предоставяне: I-во ниво

 Услугата се заявява и по електронен път на адрес: ntd@api.bg  

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен, при съответствие на дейността на доставчика с правните разпоредби, регулиращи дейността.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Не се дължи такса за предоставяне на услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Безплатна    

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на регионалното развитие и благоустройството / Административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес за предложения: ntd@api.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

Писмено, с писмо от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Предметна област:

- Режим - регистрация;

- Издава се Заповед за вписване/отказ от вписване

- Стопанска дейност: Транспорт. 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg