Купете е-винетка: bgtoll.bg

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

3150 Регистриране на доставчик на декларирани данни в публично оповестен списък

Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя на доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние - национален доставчик на услуги или Доставчик на ЕУЕСТ, данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които същият е сключил договор.

В публично оповестен списък, се вписва като доставчик на декларирани данни търговец, който отговаря на следните изисквания:

1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;

2. разполага с:

• техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа;

• специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси;

3. има добра репутация.

Вписването в списъка дава право на Доставчика на декларирани данни да сключи договор с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за пътищата - чл. 10к

Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние - чл. 32, и чл.33

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура“

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

 Агенция „Пътна инфраструктура“ и Национално тол управление – адрес, електронен адрес, телефони за връзка и работно време – в раздел „Административни услуги“ в края на информацията са посочени данните на централна администрация и Националното тол управление.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изискванияи необходими документи:

Процедурата по регистрация,  изискванията към доставчиците и необходимите документи са подробно описани в публикувана на интернет адрес   Процедура за вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък, поддържан от АПИ/НТУ

Процедури

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец на  Заявление за осъществяване на дейност като доставчик на декларирани данни

Образци на документи

Начин на заявяване на услугата

  Заявлението се адресира до Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Заявлението и придружаващата документация се приемат:

- на гише в ЦА на АПИ;

- на място в ЦАО на НТУ;

- по пощата;

- на електронна поща: ntd@api.bg.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Ниво на предоставяне: I-во ниво

     Услугата се заявява и по електронен път на адрес: ntd@api.bg  

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

Безсрочен

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

Не се дължи такса за предоставяне на услугата

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

Безплатна    

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Индивидуалният административен акт се обжалва при условията и по реда на  Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на регионалното развитие и благоустройството / Административен съд, в 14 – дневен срок от съобщаването му.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронен адрес за предложения: ntd@api.bg 

Начини на получаване на резултата от услугата:

Писмено, с писмо от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

Предметна област:

- Режим - регистрация;

- Издава се писмо до заявителя въз основа на Решение на УС на АПИ

- Стопанска дейност: Транспорт.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg