Купете е-винетка: bgtoll.bg

9 са офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

21.10.2014 18:28
9 са офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

9 са отворените оферти в тръжната процедура за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както и за доставка, монтаж и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).

 

Обществената поръчка е с три обособени позиции:

Обособена позиция №1 включва доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по пътищата от I-ви и II-ри клас. Ще бъдат изградени 100 автоматични преброителни пункта на пътища от I-ви и II-ри клас. По този начин значително ще се разшири обхвата от републиканската пътна мрежа, по която се извършва автоматизирано събиране на данни. Анализирането й ще бъде значително по-ефективно, както за генерирането на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време. В тази дейност е включено и изграждането на 6 броя автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, разположени на различни натоварени пътни отсечки, проходи и други. Обособена позиция №2 предвижва разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от различни събирателни точки в реално време. Чрез въвеждането на възможност за предоставяне на данни в реално време към ползватели на РПМ, използващи мобилни приложения с интернет ще се извършва и интелигентен анализ на пътната обстановка в реално време, постъпваща от различни точки в страната. Структурата на този модул на ИИС ще е насочена в две направления - съхраняване, обработване и електронен обмен на данни към ползвателите на пътя и обратна връзка от тях към централен сървър в АПИ. Ползвателите на РПМ ще имат възможност да изпращат обратна информация към АПИ, която ще постъпва чрез мобилното приложение до Ситуационния център на агенцията с възможност да бъде предоставяна и на останалите потребители на републиканските пътища. Обособена позиция №3 е за доставка, монтаж и внедряване на система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (VMS). Тази система ще осигури бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите при необходимост от налагане на ограничение или за съобщаване на извънредни ситуации, чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

      • „Сиела Норма” АД - за обособена позиция №2;

      • „Декарт“ ООД - за обособена позиция №2;

      • „Комтрая“ ЕООД - за обособена позиция №2;

    • Сдружение „Контракс Инфра“, в което участват: „Контракс” АД и „Инфра Роудс” ЕООД - за обособени позиции № 1 и № 2;

      • Обединение „Принтек България-Старт Инженеринг ИИС“, в което са: „Принтек България” ЕАД и „Старт-Инженеринг” АД - за обособена позиция №1;

      • Консорциум „Интелигентни Информационни системи“, в който участват: „Телелинк” ЕАД и „Кей Пи Ем Консултинг” ЕООД - за обособени позиции №1 и №3;

       • „Системни комуникации“ ЕООД - за обособени позиции №2 и №3;

       • „Ту Ем Ел“ ООД - за обособена позиция №2;

     • Консорциум „Трафик систем груп“, в който са: „Емпириу” АД, „КомЮника” ЕООД и „ЕСРИ – България“ ООД - за обособена позиция №2.

Всички дейности ще бъдат изпълнени по проекта „Подготовка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на пътни проекти през програмен период 2014-2020 г. чрез подобряване на ефективността при събирането и обработката на данни за трафика по РПМ“. Той се финансира чрез Оперативна програма „Техническа помощ“, приоритетна ос 1.

 
 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg