Купете е-винетка: bgtoll.bg

2238 Издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства /ГТПС/

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

     Закон за пътищата - чл. 26

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     От управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията.

Звено за административно обслужване, приемащо документи и предоставящо информация за хода на преписката:

     Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекция „ Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността" “

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село,

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 9173 246

E_mail: delovodstvo at api.bg

*За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление по образец за издаване на необходимото разрешително (приложение № 4 към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 11).

В заявлението физическите лица попълват в поле „Превозвач“ трите имена на заявителя и адрес за кореспонденция.

В заявлението юридическите лица попълват в поле „Превозвач“ името на фирмата и ЕИК. Адрес за кореспонденция не се попълва.

Начини на заявяване на услугата

В деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и/или съответното Областно пътно управление, както и на електронна поща delovodstvo at api.bg

*За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата се заявява и по електронен път на адрес:   delovodstvo at api.bg

     *За да изпратите електронна поща - моля заменете at с @

  Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     30 дни

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

     За  5 (пет) работни дни - 70 лв.

     За 3 (три) работни дни - 140 лв.

     За 1 (един) работен ден - 210 лв.

и Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     На гише в административно звено за обслужване в брой

     По банков път

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Председател на управителен съвет по реда на Наредба №11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

На гише в административно звено за обслужване в ЦА на АПИ и/или съответното Областно пътно управление.

 

Заявление по образец за издаване на необходимото разрешително (приложение № 4 към чл. 15, ал. 3 от Наредба № 11)

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg