Купете е-винетка: bgtoll.bg

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход

Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2, и ал.3

 Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Председателя на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" или упълномощено от него длъжностно лице от агенцията

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

    ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления, Институт по пътища и мостове или Национално тол управление – адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка и работно време – в края на информацията са посочени данните на централна администрация и всички Областни пътни управления.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

няма

Образци на формуляри, които се попълват за предоставяне на административната услуга

     Заявление в свободен текст

Начин на заявяване на услугата

По поща, по електронна поща, лично в ЦА на АПИ, в съответното Областно пътно управление, Институт по пътища и мостове или Национално тол управление

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Ниво 2; http://www.api.bg

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     безсрочен

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

     безплатна

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Министър на регионалното развитие и благоустройството

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата:се обжалват пред Административен съд, в 14 дневен от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата или лично в ЦА на АПИ в съответното Областно пътно управление, Институт по пътища и мостове или Национално тол управление

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg