Купете е-винетка: bgtoll.bg

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

Председател на Агенция „Пътна инфраструктура“

Звена за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областни пътни управления

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

Вътрешни правила на АПИ

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Образец на заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

Начини на заявяване на услугата

-       Приемане на заявление в Централна администрация на АПИ и в съответното Областно пътно управление на хартия

-       Приемане на заявление, подадено по електронна поща, на адрес: info@api.bg

-       Приемане на заявление, подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата се предоставя по електронен път, когато заявителят на услугата е посочил, че желае да получи исканата информация по електронен път, за което е посочил и свой електронен адрес за кореспонденция.

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане

     За предоставяне на услугата се заплаща такса съгласно  Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите.

Когато услугата се предоставя по електронен път, такса не се дължи.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

     Допуска се и плащане на каса в Централна администрация на АПИ

  

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Може да се обжалва в законоустановения срок пред Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:      info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

По пощата, в Областни пътни управления, в Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“и по електронна поща.

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация – Приложение №1

Протокол за приемане на устно заявление за предоставяне на достъп до обществена информация – Приложение №2

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване – Приложение №3

Протокол за преглед на документи по закона за достъп до обществена информация – Приложение №4

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване – Приложение №5

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg