Купете е-винетка: bgtoll.bg

Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво

            

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. Проектът „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво”, се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-08, Приоритетна ос: ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Проектът по Договор №13-31-3/24.04.2014 г. се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОПАК.

 

Стойност на проекта: 796 475,64 лв.

Срок за изпълнение: 18 месеца

 

Цели на проекта:

Предоставяне на електронни административни услуги от 4-то ниво и използване на информационните технологии за постигане на качествено по-добро административно обслужване за гражданите и бизнеса.

 

Специфични цели:

  1. Подобряване капацитета на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) и усъвършенстване на административния процес;
  2. Повишаване удовлетвореността на потребителите на административни услуги;
  3. Реализиране и предоставяне на електронни административни услуги от 4-то ниво;
  4. Осигуряване на достъпност на хората с увреждания до предоставените онлайн електронни административни услуги от 4-то ниво;
  5. Повишаване ефективността на АПИ и качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и бизнеса.

 

Целеви групи:

  • Гражданите - физическите лица, потребителите на предоставяните административни услуги от АПИ;
  • Бизнес - юридически лица, потребители на предоставяните административни услуги от АПИ;
  • Администрацията на АПИ – специализирана агенция към Министерството на регионалното развитие.

 

С изпълнението на проекта за първи път ще бъдат въведени електронни административни услуги от АПИ, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Внедрените услуги ще доведат до повишаване на ефективността и качеството на административното обслужване, тъй като се залага пълна електронизация – до ниво на развитие 4 на услугите предмет на реализация. Целта е гражданите и бизнеса да получават по-ефективно и бързо административно обслужване, както и равностоен достъп до услугите от хората с увреждания.

 

Модернизирането на администрацията чрез въвеждане на електронно управление, както и усъвършенстването на институционалния капацитет ще доведат до повишаване на ефективността и прозрачността в работата.

 

Дейности по проекта:

1. Подготвителни дейности: Подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП;

2. Анализ, разработване и внедряване на две електронни административни услуги от четвърто ниво

2.1 Юридически преглед и анализ на нормативната уредба във връзка с предоставянето на електронните административни услуги;

2.2 Бизнес анализ на процесите по предоставяне на подлежащите на електронизиране в обхвата на проекта административни услуги;

2.3 Разработване и внедряване в експлоатация на две електронни административни услуги от четвърто ниво;

2.4 Подготовка на заявления за вписване в регистрите за оперативна съвместимост и осигуряване на съответствие с изискванията на ЗЕУ и подзаконовата нормативна уредба по неговото прилагане;

2.5 Юридическа подготовка на промени в нормативната уредба и изготвяне на вътрешни правила за изпълнение на услугите по електронен път.

3. Доставка и конфигуриране на оборудване

4. Информация и публичност

5. Одит на проекта

6. Организация и управление на проекта

 

Очаквани резултати:

Избрани външни изпълнители за предвидените дейности по реда на ЗОП;

Разработени, приети и внедрени в експлоатация две електронни административни услуги от 4-то ниво;

Достъпни за хора с увреждания електронни административни услуги;

Обучени служители на АПИ за изпълнение на услугите по електронен път;

Обучени мобилни групи на АПИ за осъществяване на контрол по електронен път;

Закупено технологично оборудване за обезпечаване на процеса по предоставяне на електронните административни услуги;

Изготвен и приет доклад за извършен одит;

Разработени информационни и рекламни материали, проведени встъпителна и заключителна пресконференции.

 

Новини

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg