Купете е-винетка: bgtoll.bg

Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности

            

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. Проектът “Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности.”, се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/3.1-09, Приоритетна ос: ІІІ„Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”. Проектът по Договор А-13-31-7/23.06.2014 г. се съфинансира от Европейския социален фонд чрез ОПАК.

Стойност на проекта: 953 908,82 лв.

Срок за изпълнение: 18 месеца

Цели на проекта:

Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) чрез прилагане на ГИС базирани информационни технологии.

Специфични цели:

 • Модернизиране управлението и повишаване устойчивостта на АПИ посредством внедряването на съвременни информационни технологии, каквито са ГИС, с цел по-доброто й функциониране и подобряване на координацията между отделните звена;
 • Подобряване на услугите, предоставяни от АПИ за гражданите и бизнеса, спестяване на време и средства на потребителите и гарантиране на повече прозрачност при предоставяните услуги. Развитие на електронни онлайн услуги чрез ГИС функционалност;
 • Повишаване ефективността при събираемостта на приходи в бюджета на държавата от дейностите на АПИ чрез съкращаване на времето за обработка на документите;
 • Повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса, включително на гражданите в неравностойно положение, нарастване на общественото доверие към АПИ.

Целеви групи:

 • Гражданите;
 • Бизнеса;
 • Администрацията на АПИ и нейните структурни звена;
 • Централната администрация.

Развитието на ГИС базирана информационната система за пътна инфраструктура съответства на нуждите на всички целеви групи: Агенция „Пътна инфраструктура”, централната, областните и общинските администрации, гражданите, бизнеса. Това се дължи на големия обществен интерес към състоянието на инфраструктурата и изпълнението на мащабни пътни проекти. В АПИ постъпват разнообразни по вид искания от страна на гражданите и бизнеса /бъдещи потенциални инвеститори/ за предоставяне на информация и това съответства на обхвата на дейност на Агенцията в съответствие със Закона за пътищата и Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейности по проекта:

 • Дейност 1: Анализ на състоянието на предлаганите от АПИ услуги и на административната готовност за въвеждане на ГИС функционалност в предоставяните административни услуги /Анализ/;
 • Дейност 2: Развитие на ГИС за пътната инфраструктура /ГИС базирана информационна система/;
 • Дейност 3: Въвеждане на ГИС базирани онлайн електронни административни услуги за дейностите на АПИ /е-услуги/;
 • Дейност 4: Създаване на публични онлайн регистри /е-Регистри/;
 • Дейност 5: Обучение на служителите за работа с ГИС базираната информационна система /Обучение/;
 • Дейност 6: Изграждане на електронна форма за комуникация с гражданите и бизнеса. /Обратна връзка/;

Очаквани резултати:

 • Подобрено административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез публичната ГИС базирана информационна система и въведените онлайн електронни услуги с ГИС функционалност с цел спестяване на време и средства;
 • Разработени и въведени в експлоатация модули в ГИС базирана информационна система за пътната инфраструктура:
  • Публичен модул на уеб ГИС приложение за достъп до данните на АПИ;
  • Бек офис приложения за приходните дейности.
 • Електронна форма за заявления за разрешения;
 • Внедрена функционалност за уеб-базиран маршрутен анализ въз основа на отправните и крайните точки и характеристиките на пътищата, както и на голям брой елементи по трасето (тунели, мостове). Създаден електронен калкулатор за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;
 • Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения, с цел създаване на автоматизирани маршрути за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ГТПС);
 • Създаден ГИС базиран електронeн регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения;
 • Създаден ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти;
 • Създаден ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения;
 • Електронна справочна услуга, предоставяща информация за републиканските пътища, за които се събира винетна такса;
 • Внедрени 2 онлайн ГИС базирани електронни административни услуги, съгласно Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ):
  • Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения;
  • Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.
 • Изграждане на електронна форма за комуникация с гражданите и бизнеса /Обратна връзка/
 • Повишена и подобрена събираемост на приходите;
 • Подобрен достъп до административното обслужване от администрацията на АПИ за хора в неравностойно положение;
 • Обучени специалисти в АПИ за работа с ГИС базираната информационна система;
 • Реализирана информационна кампания за популяризиране на новите възможности за гражданите и бизнеса и резултатите от проекта;
 • Изготвен одитен доклад.

Новини

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg