Купете е-винетка: bgtoll.bg

Оперативна програма "Регионално развитие"

Агенция „Пътна Инфраструктура” обучава кадри в управлението на УИС

В Агенция „Пътна Инфраструктура” завърши обучението за запознаване и правилно ръководене на новата Управленска Информационна Система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани от ОП „Регионално развитие“ чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Проектът се осъществява по Дейност 4 към Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008/059 „Оптимизиране на Агенция „Пътна Инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с европейски средства”.

 

Обучението е проведено в три отделни фази в групи от по 20 човека, за да се обхванат по-голяма част от служителите на АПИ. На обучението са разяснени начините за достъп до системата, нейните функционалности и възможности за по-лесен и ефективен начин за управление на големия обем от информация.

 

УИС ще предостави възможност за електронно управление на информационните потоци, свързани с управлението на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Уеб-базираната система значително ще улесни въвеждането, обработването и съхраняването на големи обеми от информация, необходима за управлението на проектите. Тя ще бъде изключително полезна за дейностите, свързани с мониторинг и отчетност на европейските програми. Системата ще обхваща техническата и финансова информация по целия проектен цикъл за всеки конкретен обект, заедно с аналитични данни за всеки отделен договор в рамките на проекта. Друго нейно предимство е, че ще дава възможност за моментни и детайлни справки, както и за контрол върху изпълнението на проектите и отделните договори.

 

Внедряването на УИС ще покрие изискванията на Регламент (EO) №1083/2006 г. чрез създаване на ефективни механизми за гарантирано проследяване на транзакциите и документацията „audit trail” и реализирането на ефективни автоматизирани средства за контрол върху изпълнението на проектите.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg