Купете е-винетка: bgtoll.bg

АМ "Хемус" СОП - гара "Яна"

АМ „Хемус” – СОП – п.в. „Яна” от км 0+000 до км 8+460

„Връзка на АМ „Хемус” със Софийски Околовръстен Път” – пътен възел Яна” е един от приоритетните проекти на ОП „Транспорт” 2007-2013 г., финансиран от Европейския съюз. Инфраструктурният проект е част от Транс-европейски транспортен коридор IV. Изграждането на новия участък с дължина 8,46 км, ще свърже съществуващият участък от автомагистрала "Хемус" с околовръстния път на гр.София. Реализацията на проекта ще доведе до значително намаляване интензивността на трафика и ще повиши капацитета на автомобилния поток по Път Е-79. Важна цел на проекта е подобряването на екологичeската обстановка в района и повишаване безопасността на пътуване.

 

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 8,460км
 • Габарит А29– пътно платно за движение с обща ширина 11.50м в т.ч. 2х2 активни ленти(9.00м), 2х2 аварийни ленти с ширини 2.50, разделителна ивица от 3.50м и два банкета по 1.25м – общо 29м
 • Проектна скорост: 120 км/час
 • Пътен възел с път І – 6 на км 1+454,37
 • Пътен възел Яна на км 8+460
 • Големи съоръжения - надлез -3,

 

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

Изпълнител: ДЗЗД „Хемус А2“

 • Водещ партньор - „Трейс Груп Холд” АД – гр. София, ЕИК 123682269
 • Партньор - „Конструктор инженеринг” АД Хърватия и „СК – 13 Пътстрои” АД Перник/

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 38 340 371,34 лв с ДДС

Договор за СМР: РД-33-2621.09.2011 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 17.09.2011 г.

Срок за изпълнение: 22 месеца

Гаранционни срокове:

-  за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-  за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: „Трансконсулт – БГ” ООД, ЕИК 121389659  

Стойност на договор: 181 440,00 лв с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-34-13/21.09.2011 г.

 • Авторски надзор (директно трасе) – „Пътпроект” ЕООД

Стойност на договора –111 600,00 лв с ДДС

Договор за авторски надзор: №  РД-35-5321.12.2011 г.

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

АМ "Хемус" СОП - гара "Яна"

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 21.02.2012 г.

Договор за предоставяне на БФП: ДОПТ 15/14.10.2011 г. 

Стойност на договор за БФП:  47 856 420,81 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 38 285 136,65 лв.

Национално съфинансиране: 9 571 284,16 лв.

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА  ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ ”ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 61 от 29.03.2011 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2011-0048

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2011/S 63-102024 от 31.03.2011

Тръжна документация

 Екип на Изпълнителя   Дружество по ЗЗД „Хемус А2”
 1. Цветан   Цонев Ръководител   на обекта
 2. Стела   Манева Заместник   ръководител на обекта
 Проектантски   екип
 3. Николай   младенов Ръководиел   на екипа
 4. Диана   Косева Пътен   инженер
 5. Димо   Кисов Конструктор
 6. Деньо   Денев Геолог
 7. Донка   Василева Геодезист

 

 Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „Хемус А2”
 Адрес гр.   София 1408, р-н „Триадица”, ул. „Никола Образописов” № 12
 Телефон +359   2 806 67 00
 Факс +359 2   806 67 11
 Интернет   страница www.tracebg.com
 Електронна   поща tracegroup@tracebg.com

 

2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ ”ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 106 от 13.05.2011 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2011-0062

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2011/S 94-154442 от 17.05.2011

Тръжна документация

 Екип на Изпълнителя „Трансконсулт - БГ” ООД
 1.Жечка   Томова Ръководител   на екипа
 2.Георги   Митов Заместник   ръководител, част „Пътна”
 3.Даниела   Драгоева Заместник   ръководител, част „Съоръжения”

 

 Информация за   контакти с „Трансконсулт   - БГ” ООД
 Адрес гр. София 1606, ул. „Дамян Груев” №13
 Телефон +3592   95 31 867
 Факс +3592   95 32 008
Електронна   поща daniela.dragoeva@transconsultgroup.com

 

     3. Договаряне с покана по чл. 53, ал. 1, т. 6 от НВМОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията за ОБЕКТ: АВТОМАГИСТРАЛА /А2/ ”ХЕМУС” „СОП – ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ЯНА” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+460

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 200 от 01.11.2011 на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2011-0107

 Екип на Изпълнителя „Пътпроект”    ЕООД
 1. Венета   Христова Част   „Пътна
 2. Найден   Венев Част   „Пътна
 Проектантски   екип
 3. Ангел   Божков Част   „Геодезия”
 4. Камен   Дойчев Част   „Геодезия”
 5. Митко   Цанев Част   ‘Конструктивна”
 6. Екатерина   Танушева Част „Инженерни   мрежи”
 7. Николай   Величков Част   „Инженерни мрежи”
8.Дора   Дякова Част   „ВиК”
9.Йончо   Влахов Част   „Геология”

 

 Информация за контакти с „Пътпроект”  ЕООД
 Адрес гр.   София 1619, р-н „Витоша”, бул. „Цар Борис III” № 257
 Телефон +359   2 855 62 92
 Факс +359 2 957 05 06
 Интернет   страница http://patproject.bg/
 Електронна   поща patproject@mail.orbitel.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg