Купете е-винетка: bgtoll.bg

Път І-5 Кърджали - Подкова

ПРОЕКТ „ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368

 

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор № 9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. От българската страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен по програма ФАР ТГС. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от север на юг, и е основната връзка по направлението „Север-Юг”.

С реализацията на този проект ще бъде продължена изградената част от границата до Подкова и ще бъде модернизирано цялото направление от гр. Кърджали до границата с Република Гърция.

Проектът е разделен на два подобекта:

 

Подобект 1- Включващ основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-5 “Кърджали – разклон Джебел” от км 342+639,41 до км 350+858,31.

Основни технически елементи

 • Клас на пътя - І-ви клас
 • Проектна скорост - 80 км/ч и 50 км/ч
 • Дължина: 8,219 км
 • По-големи пътни кръстовища: 6 бр.
 • Големи съоръжения: - 6 бр.

 

 

 

 

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН
Издаден Акт 16 за Подобект 1. На 16.11.2012 г. е издадено разрешението за ползване от ДНСК.

 

 

Подобект 2 – Представлява ново строителство - ІІ-ри етап на Път І-5 (Е 85) “Разклона Джебел – Подкова” от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368.

Трасето на пътя се намира в югоизточната част от Родопите и е разположен изцяло на територията на област Кърджали – общините Момчилград, Джебел, Кирково и с. Подкова.

Теренът е ниско планински и хълмист. Главната отводнителна артерия е р. Връбница с нейните леви притоци – реките Читак дере, Безименна и Голяма река.

Ситуационно пътят представлява клотоидно трасе, като радиусите варират от 250 до 1500 м. Началото на обекта е на път І-5 на 860 м преди кръстовището за гр. Джебел

на км 349+996 по проекта за рехабилитация, продължава по съществуващия път ІІІ-508 и след като се отдели, се развива по нов терен по левия бряг на р. Върбица до включването му към изпълнения І-ви етап на пътя “Кърджали – Маказа” при км 367+427. На км 366+262 започва пътната връзка за с. Фотиново.

В сеизмично отношение районът попада в област със VІІ степен на сеизмичност, съгласно сеизмичното райониране на Р България за период от 1000 години.

Проектът има следните характеристики:

Клас на пътя: І-ви клас

Проектна скорост: 80 км/ч за директното трасе и 60 км/ч за връзката за с. Фотиново

Дължина: 24,227 км директното трасе и 2,368 км връзката за с. Фотиново

 • Габарит: Г 10,50
 • Пътни кръстовища - 7 бр.

Пътна връзка “Фотиново”

 • Пътно кръстовище - 2 бр.
 • Големи съоръжения: 8 бр.

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

 • Изпълнител: Дружество по ЗЗД „КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА”, ЕИК 176125203  
  • Водещ партньор - „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД, гр. София,  ЕИК 200408908
  • Партньор - „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”АД, гр. Кърджали, ЕИК 108001767
  • Партньор – „ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС” AД, гр. Стара Загора, ЕИК 123054669
  • Партньор - „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123626427

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР:  38 387 455 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-21/ 30.08.2011 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 26.08.2011 г.

Срок за изпълнение: 25 месеца

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор:  ДЗЗД ”ИНФРАСТРУКТУРА-МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”, ЕИК 176075469

Стойност на договор: 226 800 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-36-19/ 30.08.2011 г.

 

 •  Авторски надзор: ”РУТЕКС”ООД – СОФИЯ и „ВИА ПЛАН” ЕООД – СОФИЯ

Стойност на договор: лв. с ДДС

Договор за авторски надзор: №  РД-36-19/ 30.08.2011 г.

Справка за плащанията по проекта

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 26.03.2012 г.

Договор за предоставяне на БФП от 30.09.2011 г. 

Стойност на договор за БФП:  45 400 748,02 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 36 320 598,42 лв.

Национално съфинансиране: 9 080 149,60 лв.

 

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

 Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 6 от 14.01.2011 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2011-0005

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2011/S 11-016380 от 29.03.2011 г.

 

Екип на Изпълнителя Дружество по ЗЗД „Кърджали - Подкова”

1.

инж. Стойчо Търпанов

Ръководител на обекта

2.

инж. Вергиния Стоилова

Заместник ръководител на обекта

3.

инж. Ясен Ишев

Ръководител на обекта по част Конструктивна

4.

инж. Мария Тодорова

Ръководител на обекта по част Напоителни и отводнителни полета и съоръжения

5.

инж. Васил Селкински

Ръководител на Проектантския екип

6.

инж. Асенка Костадинова

Координатор по Безопасност и здраве

 

 

Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „Кърджали - Подкова”

Адрес

гр. Пловдив 4003, бул.”Дунав” № 51, ет. 5, офис 20

Телефон

+359 32 965 111

Факс

+359 32 965 110

Електронна поща

ips.bg@abv.bg

 

       2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) “КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 82 от 15.04.2011 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2011-0056

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник  на ЕС под 2011/S 43-070725

 

 

Екип на Изпълнителя ДЗЗД ”ИНФРАСТРУКТУРА-МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”

1.

инж. Златко Латунов

Ръководител на екипа

2.

инж. Николай Минчев

Зам.-ръководител по част „Пътна”

3.

инж. Илия Илиев

Зам.-ръководител по част „Съоръжения”

4.

инж. Димитър Димитров

Инженер геодезист

 

Информация за контакти с ДЗЗД ”ИНФРАСТРУКТУРА-МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА”

Адрес

гр. София п.к. 1463, бул. „Витоша”№ 146 Б, ет. 3

Телефон

+359 2 950 20 47

Факс

+359 2 950 20 47

Електронна поща

infra.road.e85@abv.bg

 

 1. Упражняване на АВТОРСКИ НАДЗОР по смисъла на Закона за устройство на територията за всички части на Технически проект на обект: ПЪТ Е-85 (I-5) "Разклона Джебел - Подкова" - ново строителство от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 ИЗРАБОТЕН НА ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР № ПР 149 ОТ ДАТА 15.12.1998 Г., в рамките на проект: ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ Е-85 (I-5) "КЪРДЖАЛИ - ПОДКОВА" от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368", финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ (2007-2013)

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 82 от 15.04.2011 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2011-0094

 

 Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg