Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)

Проект „Обходен път на гр. Враца” – Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор №ІV Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул.

Обходният път на гр. Враца е отсечка от участъка Видин – Ботевград на първокласен път І-1/Е-79/ Видин-София-ГКПП „Кулата”.

Трасето на новия път започва, като се отделя от път І-1 Монтана–Враца при км 0+000 /около км 141+300 от километража на път І-1/ с пътен възел с подлез и завършва при км 6+816,6, като се включва в съществуващия обходен път.

Обща дължина: 6,817 км

 

Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 6,817 км
 • Двулентов път с габарит 10,5 м
 • Проектна скорост: 90 км/час
 • Пътен възел тип „Тромпет” с подлез: 1 бр.
 • Четириклонни кръстовища: 2 бр.
 • Кръгово кръстовище: 1 бр.
 • Железопътен прелез с автоматична бариера: 1 бр.
 • Водостоци: 17 бр.
 • Еластична ограда: 3 081 м

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

 • Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Обход Враца”, ЕИК 176407971  
  • Водещ партньор - „Трейс Груп Холд” АД – гр. София, ЕИК 123682269
  • Партньор „Пи Ес Ай“ АД - гр. Стара ЗагораЕИК 833175762

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 14 600 989.45 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-3/ 07.03.2013 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 24.04.2013 г.

Срок за изпълнение: 360 календарни дни

Гаранционни срокове:

за СМР без пътни съоръжения: 5 години

за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: „Трафик холдинг” ЕООД, ЕИК 103882376  

Стойност на договор: 1 125 600,00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: № РД-36-1/ 08.03.2013 г.

 

Справка за плащанията по проект: „Обходен път на гр. Враца” – Път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Филм за изграждането на обходния път на град Враца

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 15.10.2012 г.

Договор за предоставяне на БФП от 18.01.2013 г. 

Стойност на договор за БФП:  17 138 700,13 лв. с ДДС

Кохезионен фонд: 13 710 960,11 лв.

Национално съфинансиране: 3 427 740,02 лв.

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ВРАЦА – ПЪТ I-1 (Е 79) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+816,60”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 29 от 24.02.2012 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2012-0018 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2012/S 41-066395 от 29.02.2012 г.

 

Екип на Изпълнителя Дружество по ЗЗД „Обход Враца”

1.

Цветан Цонев

Ръководител на обекта

2.

Петър Петров

Заместник ръководител на обекта

3.

Бисер Иванов

Ръководител част Големи съоръжения

4.

Добри Добрев

Технически ръководител „Земни и пътни работи”

5.

Сашо Христов

Технически ръководител „Асфалтови работи”

6.

Генади Василев

Технически ръководител част „Геодезия”

7.

Диньо Николаев

Технически ръководител част „ЕЛ”

8.

Весела Сарнук

Координатор по безопасност и здраве

9.

Стоян Карабашев

Отговорник по контрол на качеството

 

Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „Обход Враца”

Адрес

гр. София 1408, р-н „Триадица”, ул. „Никола Образописов” № 12

Телефон

+359 2 806 67 00

Факс

+359 2 806 67 11

Интернет страница

www.tracebg.com

Електронна поща

tracegroup@tracebg.com

 

       2.   Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ВРАЦА – ПЪТ I-1 (Е 79) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+816,60”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 27 от 24.02.2012 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2012-0016

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2012/S 41-066917 от 29.02.2012 г.

 

Екип на Изпълнителя „Трафик холдинг” ЕООД

1.

Николай Димитров

Ръководител на екипа

2.

Велико Русев

Заместник ръководител, част „Пътна”

3.

Момка Манолова - Кацарова

Заместник ръководител, част „Съоръжения”

4.

Аляйдин Алиев

Координатор по безопасност и здраве

5.

Айше Османова

Инженер по материали

6.

Недялко Иванов

Инженер по количества

7.

Иваничка Рахнева

Геодезист

 

Информация за контакти с „Трафик холдинг” ЕООД

Адрес

обл. Варна, гр. Аксаково 9154, м-ст „Варненски път”, имот 039002

Телефон

+359 52 504 683

Факс

+359 52 504 483

Електронна поща

office@traffic.bg

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg