Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обходен път на гр. Монтана

Проект „Обходен път на гр. Монтана” – Път I-1 (Е79) от км 102+060 до км 114+512.20

Обектът е по маршрута на общоевропейски транспортен коридор №ІV и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. По път Е-79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция.

С пускането в експлоатация на втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат се увеличават транзитните потоци в Северозападна България, като направлението ще се използва по-интензивно като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.

Обща дължина: 12,452 км


Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 12,452 км
 • Проектна скорост: 100 км/час (80 км/час)
 • Габарит Г 20 м
 • Средна разделителна ивица: 2.00 м
 • Водещи ивици: 4 х 0.50 м
 • Ленти за движение: 2 х 2 х 3.25 м
 • Платно за движение: 2 х 7.50 м
 • Банкети: 2 х 1.50 м

 

 

 

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

 • Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Обход Монтана”, ЕИК 176462010
  • Водещ партньор - „Трейс Груп Холд” АД – гр. София, ЕИК 123682269
  • Партньор „Пи Ес Ай“ АД - гр. Стара ЗагораЕИК 833175762

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 46 572 618.11 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-12/ 27.08.2013 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 05.08.2013 г.

Срок за изпълнение: 480 календарни дни

Гаранционни срокове:

за СМР без пътни съоръжения: 5 години

за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: Обединение „ЕН АР – ИНФРАМ - 2”, ЕИК 176547222

Стойност на договор: 1 512 000,00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: № РД-36-9/ 28.08.2013 г.

Справка за плащанията по проект: „Обходен път на гр. Монтана” – Път I-1 (Е79) от км 102+060 до км 114+512.20

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Документален филм за обходния път на град Монтана

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: Дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: одобрен от УО на ОП „Транспорт“ на 14.11.2012 г.

Договор за предоставяне на БФП от 22.08.2013 г.

Стойност на договор за БФП:  50 580 711.99 лв. с ДДС

Кохезионен фонд: 40 464 569,59 лв.

Национално съфинансиране: 10 116 142, 40 лв.

Тръжни процедури:

 1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет: “ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ПЪТ I-1 (Е 79) ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. МОНТАНА – ОТ КМ 102+060 ДО КМ 114+512.20”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 28 от 24.02.2012 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №00044-2012-0017

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2012/S 41-066394 от 29.02.2012

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg