Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обходен път на гр. Габрово

Проект „Обход на гр. Габрово” – Фаза 1 - участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130

Обходният път на гр. Габрово е част от Транс-европейски транспортен коридор №ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са:

 • Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).
 • Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа);

Фаза 1 от проекта, която ще се изпълнява през този програмен период /2007-2013/ включва следните участъци:

 

 • Етап І от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7,670 км - рехабилитация

Първият етап започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път І-5 В. Търново – Габрово и завършва преди пътен възел “Поповци” на път II-44 Севлиево – Габрово.

 • Етап ІІ от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3,270 км – рехабилитация и реконструкция

Вторият етап е от пътен възел с път ІІ-44 Севлиево - Габрово до с.Чехлевци (пътно кръстовище с път ІІІ-4404). Трасето на участъка минава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци.

 • Етап ІІІ от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина - 5,069 км – ново строителство

Третият етап е от пътно кръстовище с път ІІІ-4404, с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” на град Габрово (път III-5006).

 • Етап ІV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина - 4,115 км - ново строителство и

Четвъртият етап е от пътен възел „Дядо Дянко” (път III-5006) на град Габрово до кв. Радецки (пътно кръстовище за етапна връзка до път I-5 – Шипченски проход).

      Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3,130 км – ново строителство

При км 20+124,50 източно от ВЕЦ “Малуша” се отделя в дясно етапна връзка, с дължина 3,130 км. Етапната връзка служи за връзка на обхода на Габрово с Шипченския проход /РП І-5/ и ще се ползва като алтернативен маршрут при евентуално, неотложно затваряне на тунела под връх Шипка.

 


Технически параметри на обекта:

 • Обща дължина: 23,254 км
 • Двулентов път с габарит 10,5 м
 • Проектна скорост: 70-80 км/час
 • Тунел: 1 бр. /540м./ от км 12+420 до км 12+960
 • Мостове и виадукти: 5 бр.
 • Пътни възли: 4 бр.
 • Кръстовища: 4 бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус на проекта: В ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Изпълнител: Консорциум "ПСВТ", ЕИК  176466756 с партньори:

  • "Хидрострой" АД – гр. Варна, ЕИК 103029862;

  • "Пътни строежи - Велико Търново" АД – гр. Велико Търново, ЕИК 104693344;

  • "Пътинженерингстрой - Т" ЕАД – гр. Търговище, ЕИК 835009611

Стойност на договор за СМР: 92 940 000 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-5/ 09.05.2013 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж за Първи етап от км 0+000 до км 7+670: 15.05.2013 г.

Срок за изпълнение: 540 календарни дни

Гаранционни срокове:

-       за СМР без пътни съоръжения: 5 години

-       за пътни съоръжения: 10 години

 • Строителен надзор: ДЗЗД „Обединени консултанти”, ЕИК 176493618 с партньори:

  • „Трансконсулт - БГ” ООД – гр. София, ЕИК 121389659

  • „Трафик холдинг” ЕООД,– гр. Аксаково, ЕИК 103882376

  •  „Рубикон Инженеринг” ООД – гр. Варна, ЕИК 130072501

Стойност на договор: 1 096 032 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-34-4/ 09.05.2013 г.

Справка за плащанията по проект: „Обход на гр. Габрово”

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ (БФП)

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ: Изготвен е Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ /ФК/. На 16.05.2013 г. е представен в УО на ОПТ, ревизиран ФК с отразени коментари и забележки на инициативата JASPERS и УО на ОПТ.

Договор за предоставяне на БФП от 14.05.2013 г. 

Стойност на договор за БФП:  108 760 244,76 лв. с ДДС.

Кохезионен фонд: 87 008 195,81 лв.

Национално съфинансиране: 21 752 048,95 лв.

 

Тръжни процедури:

     1. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ III-5004 „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 31+000,  УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 20+124.50 И ЕТАПНА ВРЪЗКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+130”

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 118 от 29.09.2012 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под №  00044-2012-0056

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2012/S 191-313791 от 04.10.2012г.

 

 Екип за изпълнение на Изпълнителя Дружество по ЗЗД „Консорциум „ПСВТ”

 1.

 Милен   Иванов

 Ръководител   на обекта

 2.

 Георги   Козарев

 Заместник   ръководител на обекта

 3.

 Стефан   Радев

 Координатор по безопасност и здраве

 4.

 Светлана   Иванова

 Експерт   контрол по качеството

 Проектантски   екип

 1.

 Венелина   Борисова

 Ръководител   екип

 2.

 Георги   Митов

 Пътен   инженер

 3.

 Павел   Павлов

 Конструктор

 4.

 Антонио   Лаков

 Геолог

 5.

 Николай   Тончев

 Геодезист

 

 Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „Консорциум „ПСВТ”

 Адрес

 гр. Велико   Търново 5000, бул. „България” №27

 Телефон

 +359 62   61-68-11

 Факс

 +359 62/62-83-59

 Електронна   поща

 psvt@dir.bg

 

 

     2. Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с предмет:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПЪТ III-5004 „ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО” ОТ КМ 0+000 ДО КМ 31+000,  УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 20+124.50 И ЕТАПНА ВРЪЗКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+130”

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 138 от 07.12.2012 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2012-0092

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2012/S 238-392551 от 11.12.2012 г.

 

 Екип на Изпълнителя ДЗЗД   „Обединени консултанти"

 1.

 Тодор   Тодоров

 Ръководител   на екипа

 2.

 Христо   Делигинев

 Заместник   ръководител, част „Пътна”

 3.

 Павел   Павлов

 Заместник   ръководител, част „Съоръжения”

 4.

 Михаил   Василев

 Инженер   по материали

 5.

 Николай   Манджуков

 Инженер   по количества

 6.

 Валери   Матеев

 Координатор   по безопасност и здраве

 7.

 Десислава   Атанасова

 Геодезист  

 

 

 Информация за   контакти с ДЗЗД „Обединени консултанти”

 Адрес

 обл.   Варна, гр. Аксаково 9154,    м-ст   „Варненски път”,                  №   039002

 Телефон

 +359 52 504   683

 Факс

 +359   52 504 483

 Електронна   поща

 office@traffic.bg

 

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg