Купете е-винетка: bgtoll.bg

Западната дъга на Софийския околовръстен път, участък 1

АМ „Калотина-София” – ЛОТ1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път ІІ-18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780

Западната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ „Люлин” и чрез нейното изграждане ще се осигури необходимата устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Изграден, обектът ще осъществява връзка от и към Република Сърбия с изграждащия се магистрален пръстен в Република България, като ще осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Така ще се хомогенизира транзитния поток посока Север-Юг.

 

Обща дължина: 3.009 км

Технически параметри на обекта:

  • Обща дължина: 3.009 км
  • Директно трасе с три ленти в посока и два довеждащи пътя за достъп с общ габарит 46.0 м
  • Проектна скорост: 100 км/час
  • П.в. Царица Йоанна с естакада над бул.Царица Йоанна
  • Пътен възел при бул.Сливница
  • Мост над р.Какач по направление Калотина
  • Мост над р.Какач при км.0+745

 

 

Статус на проекта: ПРИКЛЮЧЕН

  • Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Трейс СОП“

Подизпълнител/и: Не са декларирани

Стойност на договор за СМР: 47 820 000.00 лв. с ДДС

Договор за СМР: РД-33-21/ 22.08.2012 г.

Дата на издаване на разрешение за строеж: 03.09.2012 г.

Срок за изпълнение: 22 месеца

Гаранционни срокове:

за СМР без пътни съоръжения: 5 години

за пътни съоръжения: 10 години

  • Строителен надзор: Дружество „Сдружение Пътконсулт 2000- Три ес“

Стойност на договор: 1 171 800,00 лв. с ДДС

Договор за строителен надзор: №  РД-34-8/ 22.08.2012 г.

  • Авторски надзор: ЕТ“Людмил Коларов – Канел“

Стойност на договор: 96 000,00 лв. с ДДС

Договор за авторски надзор: РД–35–3/08.04.2013г

 

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Филм за строителството на Западната дъга на Софийския околовръстен път

 

Допълнителна информация

Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ Формуляра е процедиран за одобрение към управляващият орган на ОПТ

Договарящ орган: дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС – Управляващ орган (УО) на Оперативна програма Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Договор за предоставяне на БФП от 21.08.2012 г. 

Стойност на договор за БФП:  250 656 833,04 лв. с ДДС.

Отпусната безвъзмездна финансова помощ за обекта 44 803 075,94

Кохезионен фонд: 35 842 460,75 лв.

Национално съфинансиране: 8 960 615,19 лв.

Тръжни процедури:

1. Открита процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: АМ „София-Калотина” Лот1, „СОП – западна дъга”, от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение № 217 от 05.12.2011 г.  на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2011-0118
 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под № 2011/S 236-382227 от 08.12.2011 г.

 

Екип на Изпълнителя Дружество по ЗЗД „Трейс СОП”

1.

Цветан Цонев

Ръководител на обекта

2.

Иван Бабалев

Заместник ръководител на обекта

Проектански екип

3.

Веселин Василев

Ръководител проектански екип

4.

Жоржета Ставрева

Пътен инженер

5.

Боряна Сафронова

Конструктор

6.

Антонио Лаков

Геолог

7.

Минко Минков

Геодезист

 

Информация за контакти с Дружество по ЗЗД „Трейс СОП”

Адрес

гр. София 1408, р-н „Триадица”, ул. „Никола Образописов” № 12

Телефон

+359 2 806 67 00

Факс

+359 2 806 67 11

Интернет страница

www.tracebg.com

Електронна поща

Trace_sop@tracebg.com

 

 

 2. Открита процедура по ЗОП за определяне на изпълнител на Консултантски услуги  във връзка с извършването на  допълнително проектиране и строителството на обект: АМ „София-Калотина” Лот 1, „СОП – западна дъга”, от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780

 

Публикуване на Решение: Поръчката е открита с Решение 31 от 24.02.2012 г. на председателя на УС на АПИ. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00044-2012-0019 

 

Обявлението е публикувано в Официалния вестник на ЕС под 2012/S 41-066927 от 29.02.2012 г. 

 

 

Екип на Изпълнителя ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 – Три ЕС”

1.

Радослав Михайлов

Ръководител на екипа

2.

Александър Захариев

Заместник ръководител, част „Пътна”

3.

Никола Палазов

Заместник ръководител, част „Съоръжения”

4.

Антоанета Каябашева

Координатор по безопасност и здраве

5.

Лиляна Андонова

Инженер по материали

6.

Златка Борисова

Инженер по количества

7.

Христо Павлов

Геодезист

 

Информация за контакти с ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 – Три ЕС”

Адрес

София 1680 ул.Дойран №9А

Телефон

+359 2 958 64 84

Факс

+359 2 958 64 77

Електронна поща

s.nikolova@patkonsult.net

 

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg